Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Ta opcja umożliwia dodanie nowego wpisu o pracy N-B. 


Aby dodać nową pracę naukowo-badawczą należy zalogować się do portalu Moja PG, przejść do zakładki Nauka → Praca N-B → Nowa praca N-B.

Dodawanie publikacji rozpoczynamy od wyboru rodzaju pracy N-B (kliknij aby rozwinąć):

Wyróżniamy następujące rodzaje prac:

1. Publikacja monograficzna – obejmuje punktowane publikacje monograficzne spełniające wymogi MNiSW dot. sposobu wydawania (zgodnie z procedurami recenzenckimi)  i objętości wydawniczej:

  • monografia autorska – monografia dla której nie wyróżniono autorstwa poszczególnych rozdziałów
  • monografia wieloautorska – monografia  dla której wyróżniono autorstwo poszczególnych rozdziałów
  • rozdział w monografii wieloautorskiej – rozdział z wyróżnionym autorstwem w monografii wieloautorskiej

2. Artykuł w czasopiśmie – wpisywanie są artykuły z czasopism z list ministerialnych A,B,C  w wersji elektronicznej i drukowanej oraz artykuły w czasopismach z poza list:

  • w wersji drukowanej(również elektronicznej)
  • tylko w wersji elektronicznej

3. rozprawa doktorska wpisywane są rozprawy doktorskie pracowników PG i spoza uczelni
4. dorobek artystyczny i projektowy – dotyczy głównie architektury, wpisywane są projekty i dorobek artystyczny
5. publikacja dydaktyczna – wszelkiego rodzaju skrypty uczelniane, podręczniki akademickie
6. aktywność konferencyjna – wszystko co dotyczy materiałów konferencyjnych, referaty, prezentacje, komunikaty, abstrakty, postery, streszczenia, współorganizacja konferencji, rola moderatora panelu dyskusyjnego; prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne, plakat, sprawozdanie z międzynarodowych konferencji i sympozjów

Po wybraniu rodzaju pracy, należy uzupełnić wspólne dla wszystkich rodzajów publikacji pola w sekcji Autorzy i Tytuł (kliknij aby rozwinąć):

W większości rodzajów prac N-B, pojawia się okno, w którym  po wpisaniu numeru DOI automatycznie wypełnią się wszystkie pozostałe pola (szczegółowy opis znajduje się tutaj).     

Autorzy:      

Na początek należy wpisać w wyszukiwarkę  Nazwisko i Imię.

System wyświetli nam listę osób (pracowników, studentów PG), z której należy wybrać tę właściwą

Po kliknięciu osoby, w polach: Wydział, Katedra należy określić, w ramach jakiej jednostki, autor publikuje daną pracę. Dla osoby związanej z Politechniką automatycznie oznaczy się również pole Afiliacja PG. Aby dodać więcej niż jednego autora, należy kliknąć przycisk „Dodaj autora”.

W przypadku, gdy chcemy dodać autora, który nie jest pracownikiem/studentem Politechniki i nie ma go na liście, po wpisaniu imienia i nazwiska w odpowiednie pola, system wyświetli tabelę z informacją, że danej osoby nie znaleziono na liście i umożliwi dodanie takiej osoby.

Tytuł:

Jest polem obowiązkowym. W sekcji tej należy wpisać tytuł pracy N-B, zgodnie z językiem wydania, tytuł źródła wydania i tytuł serii (jeśli jest).

Następne sekcje i pola różnią się w zależności od rodzaju publikacji i opisane zostaną w osobnych podrozdziałach.


Powiązane artykuły  • No labels