Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Badania w jednostkach organizacyjnych Uczelni (katedrach) prowadzone są przez zespoły naukowe. W skład zespołu naukowego wchodzą osoby, dysponujące wiedzą oraz aparaturą umożliwiającą prowadzenie prac i badań naukowych.  Trzonem zespołu naukowego jest grupa badawcza zajmująca się określonymi kierunkami badań. W pracach grupy badawczej często biorą udział inni pracownicy naukowi uczelni, doktoranci i dyplomanci. Zespoły prowadzą współpracę z innymi zespołami w ramach wydziału i uczelni, a także z placówkami naukowymi w Polsce i ośrodkami naukowymi poza granicami kraju.
Z
espoły nie są aktualizowane automatycznie na podstawie zatrudnienia, ponieważ często są niezależne od zatrudnienia. Zmiany w składach zespołów mogą zrobić kierownicy zespołu.