Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikacja Programy Kształcenia służy do wprowadzania kompletnego programu kształcenia dla danego kursu (począwszy od pierwszego do ostatniego semestru). Jest ona dostępna z poziomu systemu MojaPG.

Dzięki tej aplikacji studenci będą mogli zapoznać się z całą ofertą programową na danym kursie oraz będzie możliwość zachowania porządku w kartach ECTS oraz na wyświetlaczu ECTS. Dodatkowo aplikacja pozwala na automatyczne generowanie wydruków służących do zatwierdzania danych programów kształcenia (nowych lub wprowadzanych zmian w już istniejących). Wydruki te są zgodne z wymaganiami dotyczącymi zatwierdzania zmian oraz powoływania nowych kierunków.

Dane raz wprowadzone do aplikacji możliwe będą do wykorzystania w kolejnych latach akademickich podczas uruchamiania danych kursów, dzięki czemu nie będzie potrzeby wprowadzania tych danych co semestr od nowa.

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybrać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z Helpdeskiem (zachęcamy do kontaktowania się drogą poczty elektronicznej – w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości lub dokładnie opisać ujawniony problem).