Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikacja Programy Kształcenia jest dostępna z poziomu systemu MojaPG.


Aby była ona widoczna na naszym koncie musimy posiadać odpowiednie uprawnienia, które przyznawane są na wniosek Dziekana lub Prodziekana danego wydziału.

Kolejnym krokiem jest ustawienie w samej aplikacji odpowiedniej roli dla użytkownika. W systemie mamy wyodrębnione dwie role:

  • Koordynator KRK
  • Asystent.

Uprawnienia do ustawiania ról posiada Centrum Usług Informatycznych oraz dedykowane osoby na poszczególnych wydziałach.

W celu sprawdzenia jakie mamy uprawnienia należy przejść do zakładki Koordynatorzy.

Następnie należy wpisać swoje nazwisko i użyć przycisku Szukaj.

Jeśli dana osoba posiada uprawnienia to aplikacja wyświetli je w wynikach wyszukiwania.

W celu przypisania osobie uprawnionej funkcji Koordynatora lub Asystenta (zakładając, że posiadamy takie uprawnienia) należy w zakładce Koordynatorzy kliknąć na przycisk Dodaj znajdujący się na dole listy.

Aplikacja przeniesie nas do nowego okna, w którym musimy uzupełnić takie dane jak: rola, wydział, nazwa kierunku oraz osoba, dla której nadajemy uprawnienia.

W aplikacji mamy możliwość przypisania jednej z dwóch ról: Koordynator KRK lub Asystent.


Koordynator KRK oprócz możliwości definiowania programu kształcenia ma możliwość przekazania go do zatwierdzenia do Działu Kształcenia. Natomiast Asystent może definiować program kształcenia, jednak na pewnym etapie jego rola się kończy.

Do danego kursu musi być przypisany przynajmniej jeden Koordynator KRK. W przeciwnym wypadku w pewnym momencie nie będzie możliwości wysłania danego programu kształcenia do Działu Kształcenia w celu jego zatwierdzenia.

Zaleca się, aby do danego kursu był przypisany tylko jeden Koordynator KRK. Natomiast kolejne osoby powinny posiadać uprawnienia asystenta.

Po zdefiniowaniu wszystkich powyższych danych klikamy przycisk „Zapisz”. Dana osoba została przypisana z odpowiednią rolą do danego kursu.

Jeśli chcemy dodać więcej niż jednego koordynatora/asystenta do danego kursu to dla każdego z nich przeprowadzamy ten proces osobno. Tak samo w przypadku jeśli chcemy danego koordynatora/asystenta ustawić do więcej niż jednego kursu – analogicznie musimy przejść ten proces od nowa.


Powiązane artykuły