Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby utworzyć nowy kierunek kształcenia musimy posiadać odpowiednie uprawnienia.


Instrukcja krok po kroku

Posiadając uprawnienia do edycji i zakładania danego kursu należy:

 1. w aplikacji Programy Kształcenia, możemy przejść na zakładkę Program i wybrać przycisk Nowy kierunek kształcenia.

2. Pojawi nam się nowe okno, w którym należy określić podstawowe informacje dotyczące danego kierunku kształcenia.

3. Uzupełniamy tu takie informacje podstawowe jak:

 • Wydział główny – wydział, który tworzy dany kierunek
 • Nazwa kierunku – wybieramy z listy dostępnych nazw
 • Status – jest to status wniosku, który ustawiany jest automatycznie
 • Sposób powstania – wybieramy z listy pomiędzy Nowy, a Zmieniany. Wartość „Nowy” dotyczy nowopowstających kierunków, natomiast Zmieniany kierunków już istniejących. Wybór ten determinuje dane, które będziemy musieli uzupełniać w kolejnych krokach, lecz nie różnią się one znacznie od siebie
 • Inny wydział biorący udział w kierunku – wartość ustawiana w przypadku kierunków międzywydziałowych. Możemy tutaj określić jakie inny wydziały biorą udział w kształceniu na danym kursie.

UWAGA!

W przypadku występowania list wyboru, przy których znajduje się symbol dodawania (zielone koło z białym plusem w środku), każdą wybraną wartość z listy należy zatwierdzić poprzez kliknięcie tej ikony „dodawania”. Jeżeli jedynie ustawimy wartość na liście wyboru i nie dodamy jej ikoną dodawania, nie będzie ona brana pod uwagę jako wybrana.

Dzięki temu rozwiązaniu możemy z listy wybrać więcej niż jedną wartość.

 • Planowany start studiów – wybieramy pozycję z dostępnego kalendarza znajdującego się po kliknięciu w przycisk Wybierz….
 • Pozostałe pozycje, które należy uzupełnić możemy w tym momencie pominąć i uzupełnić je, jak będą już nam znane konkretne dane.

  4. Wprowadzone dane należy zapisać poprzez użycie przycisku Zapisz, w wyniku czego zostanie utworzony nowy kierunek. W tej chwili kierunek ten jest widoczny zarówno w Programach Kształcenia jak i od strony Dziekanatu. Wszystkie dane, które będziemy w nim wprowadzać będą na bieżąco widoczne dla pracowników Dziekanatu.

 • 5. Po uzupełnieniu i zapisaniu informacji podstawowych pojawią się nowe zakładki do uzupełnienia. Są to:
  • Informacje podstawowe (wcześniej uzupełniane)
  • Ogólna charakterystyka
  • Koncepcja kształcenia
  • Efekty kształcenia
  • Badania naukowe
  • Programy kształcenia
  • Programy studiów

W zakładkach tych należy uzupełnić kolejne informacje potrzebne do utworzenia kierunku.

6. Przechodzimy do zakładki ogólna charakterystyka. Następnie klikamy przycisk Edytuj i wypełniamy poszczególne sekcje:

 • Poziom kształcenia – wybór z dostępnej listy.
 • Profil kształcenia – wybór z dostępnej listy.
 • Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji – wybór z dostępnej listy.

Po uzupełnieniu tych danych klikamy przycisk Zapisz.

7. Następnie przechodzimy do kolejnej zakładki – koncepcja kształcenia i klikamy przycisk Edytuj.

W tym momencie możemy zacząć uzupełniać poszczególne sekcję:

 • Związek z misją uczelni – opis słowny,
 • Obszary kształcenia – oprócz wyboru z dostępnej listy należy podać udział procentowy danego obszaru (łączna wartość powinna wynosić 100%),
 • Dziedziny naukowe – po wybraniu pozycji z dostępnej listy należy również określić procentowy udział danej dziedziny oraz jej dyscyplinę naukową,
 • Tytuł zawodowy absolwenta – wybór z dostępnej listy,
 • Cele kształcenia – opis słowny,
 • Sylwetka absolwenta – opis słowny,
 • Uzasadnienie utworzenia studiów – opis słowny,
 • Kategoria naukowa posiadana przez wydział – opis słowny,
 • Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy – opis słowny,
 • Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia – opis słowny.

Jeśli zakończymy uzupełnianie powyższych sekcji to klikamy przycisk Zapisz. Możemy teraz przejść do kolejnej sekcji, czyli efekty kształcenia.

W sekcji tej będziemy mogli dla naszego kursu przypisać nowe efekty kształcenia lub skorzystać z już istniejących.

UWAGA!

Przypisanie odpowiednich efektów kształcenia jest istotną rzeczą, szczególnie jeśli chcemy wykorzystać już istniejące przedmioty (posiadający kartę przedmiotu wraz z przypisanymi efektami kształcenia). W przypadku niespójności efektów kształcenia tu wprowadzanych, z efektami kształcenia na karcie przedmiotu, dane odnośnie efektów kształcenia zostaną usunięte i będzie je trzeba uzupełnić ręcznie.

Porada

W przypadku kursów, w których będziemy wymieniać kompletnie efekty kształcenia w stosunku 1:1 (np. ze starych efektów o symbolach K_W01 na nowe o symbolach K6_W01) warto zaimportować stare efekty, a po dodaniu przedmiotów do programu kształcenia, wymienić je na nowe przy użyciu mechanizmu opisanego w dalszej części instrukcji (zasada ta sprawdza się także do wymiany efektów na mniejszą ilość, niż używana do tej pory, ale wymaga jeszcze ręcznej ingerencji ze strony użytkownika).

Aby wykorzystać już istniejące efekty kształcenia należy wybrać przycisk Dodaj istniejący, w wyniku czego pojawi nam się nowe okno z wyborem efektów kształcenia.

W oknie tym możemy wyszukiwać efekty z puli wszystkich dostępnych efektów kształcenia na całej uczelni.

Wyszukując efekty możemy skorzystać z opcji wyszukiwania i np. skorzystać z efektów przypisanych wcześniej dla istniejącego kursu. Po określeniu kryteriów wyszukiwania i kliknięciu przycisku Szukaj system zwróci nam listę znalezionych efektów kształcenia. Interesujące nas efekty kształcenia możemy wybrać z dostępnej listy w następujący sposób:

 • Wybór pojedynczego efektu – poprzez zaznaczenia pola przy danym efekcie 
 • Wybór wszystkich efektów widocznych na danej stornie (zakładce) – poprzez zaznaczenia pola nad kolumną  
 • Wybór wszystkich efektów (dostępnych na wszystkich stronach) – poprzez zaznaczenie opcji Wszystko.

System za każdym razem podpowiada nam sumaryczną liczbę zaznaczonych efektów kształcenia (liczba przy opisie „Zaznaczono”).

Po zaznaczeniu choć jednego efektu kształcenia pojawi nam się przycisk Zapisz, za pomocą którego potwierdzamy dokonany wybór.

Po dokonaniu wyboru z już istniejących efektów kształcenia i ich zapisaniu, możemy również dodać własne efekty kształcenia korzystając z opcji Stwórz nowy. Po wybraniu tej opcji zostaniemy przeniesieni do nowego okna.

Należy w nim uzupełnić poszczególne sekcje takie jak:

 • Identyfikator wydziału głównego – wybór z dostępnej listy,
 • Kategoria – wybór z dostępnej listy,
 • Symbol – opis zgodny ze schematem,
 • Wartość – opis słowny,
 • Wartość (ang.) – opis słowny po angielsku,
 • Opis – opcjonalny opis słowny,
 • Obszary kształcenia – wybór z dostępnej listy,
 • Charakterystyka PRK – wybór z dostępnej listy.

Po uzupełnieniu tych danych klikamy przycisk „Zapisz”, co skutkuje dodaniem naszego efektu do listy efektów kształcenia.

Na liście efektów kształcenia możemy dodatkowo wykonać następujące operacje:

 • Usunięcie efektu kształcenia – poprzez wybór symbolu, co będzie skutkować odpięciem danego efektu od naszego kursu
 • Edycja efektu kształcenia – poprzez wybór symbolu 

UWAGA!

System zabezpiecza w tym miejscu edycję efektu kształcenia, który jest wykorzystywany w innych miejscach. Zatem w przypadku jego edycji i zapisaniu zostanie utworzony nowy efekt kształcenia i będzie on obowiązywał tylko dla naszego programu kształcenia.

 • Zamiana efektu kształcenia istniejącym – poprzez wybór symbolu  . Po wybraniu tej opcji pojawi nam się nowe okno z listą dostępnych efektów kształcenia. Poprzez opcje wyszukiwania możemy odnaleźć interesujący nas efekt kształcenia i kliknąć przycisk „Wybierz”, co spowoduje zamianę efektów kształcenia.

UWAGA!

W sekcji efekty kształcenia należy zachować szczególną uwagę, aby mieć pełną spójność i zgodność pomiędzy efektami kształcenia, które są przypisane do kursu (a następnie do przedmiotu) wraz z tymi, które są w karcie przedmiotu. Jeżeli na którymś z etapów wystąpi jakaś rozbieżność to w karcie przedmiotu dany efekt nie będzie uwzględniony.

Po uzupełnieniu tej sekcji możemy przejść do kolejnej, którą są badania naukowe.

Klikamy przycisk „Edytuj” i wypełniamy następujące pola:

 • Badania naukowe prowadzone w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów – opis słowny,
 • Opis kompetencji – opis słowny,
 • Zapewnienie przygotowania do prowadzenia badań – opis słowny,
 • Zapewnienie udziału w badaniach – opis słowny,
 • Liczba studentów – wartość liczbowa.

Po wypełnieniu tych danych klikamy przycisk Zapisz.

Po zapisaniu danych możemy przejść do kolejnej sekcji, czyli program kształcenia.

Sekcję tą uzupełniamy od kliknięcia w przycisk „Dodaj program studiów”, w wyniku czego zostaniemy przeniesieni do nowego okna.

W oknie tym wypełniamy poszczególne pola, którymi są:

 • Rodzaj studiów – wybór z dostępnej listy,
 • Semestr rozpoczęcia – wybór z dostępnego kalendarza,
 • Liczba semestrów – wartość liczbowa,
 • Opis – opcjonalny opis słowny,
 • Zarchiwizowany.

Po wypełnieniu tych danych klikamy przycisk Zapisz.

Po uzupełnieniu tej sekcji pojawi nam się opcja przypisania konkretnego kursu do danego programu studiów.

Funkcjonalność ta została szerzej opisana w dalszej części instrukcji.


Powiązane artykuły