Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po zdefiniowaniu programu kształcenia oraz wypełnieniu niezbędnych danych możemy przejść do dodawania nowego kursu. 


Instrukcja krok po kroku

Dodawanie nowego kursu należy zacząć od:

 1. z sekcji programy studiów wybieramy wcześniej zdefiniowany program, z którego mamy możliwość przejść do sekcji Dane programu lub Kursy.

scree

2. Przechodząc do sekcji Kursy będziemy mieć możliwość dodania nowego kursu poprzez użycie przycisku Dodaj kurs.

3. Po użyciu przycisku Dodaj kurs należy uzupełnić podstawowe dane o kursie. Część tych danych uzupełniana jest automatycznie.

4. Po uzupełnieniu danych, które są nam znane w danej chwili klikamy przycisk Zapisz.

5. Następnie zostaniemy przeniesieni do nowego okna, gdzie w kolejnych zakładkach będziemy mogli uzupełniać pozostałe dane dotyczące danego kursu. Są to następujące zakładki:

 • Lista przedmiotów,
 • Dane kursu (które wcześniej wstępnie uzupełnialiśmy),
 • Efekty kształcenia (które wcześniej uzupełnialiśmy dla kierunku kształcenia),
 • Minimum kadrowe,
 • Program kształcenia,
 • Weryfikacja efektów kształcenia.

6. W pierwszej kolejności możemy przejść do sekcji dane kursu, w której oprócz uzupełnienia danych podstawowych będziemy mogli dodać kurs podrzędny poprzez użycie przycisku Dodaj kurs podrzędny.

6. Kliknięcie tego przycisku spowoduje przeniesienie nas do nowego okna, w którym będziemy musieli wypełnić kolejno takie dane jak:

 • Identyfikator wydziału głównego – wartość uzupełniana automatycznie,
 • Typ nazwy kursu – wybór z listy,
 • Nazwa kierunku studiów – wybór z listy,
 • Semestr rozpoczęcia – wybór z dostępnego kalendarza,
 • Czas trwania – wybór z listy.

UWAGA!

Wartość ta jest aktualizowana automatycznie uwzględniając semestr rozpoczęcia kursu podrzędnego oraz semestr zakończenia kursu podrzędnego, a także kursu nadrzędnego (kurs podrzędny nie może kończyć się później niż kurs nadrzędny)

 • Semestr zakończenia – wybór z dostępnego kalendarza,
 • Numer pierwszego semestru – wartość liczbowa,
 • Data rozpoczęcia nauki – wybór z dostępnego kalendarza (w chwili wypełniania wartość ta może być jeszcze nieznana – pozostawiona pusta),
 • Data zakończenia nauki – wybór z dostępnego kalendarza (w chwili wypełniania wartość ta może być jeszcze nieznana – pozostawiona pusta),
 • Informacje dodatkowe – opcjonalny opis słowny.

7. Po wypełnieniu powyższych danych klikamy przycisk Zapisz. W tym momencie zostajemy przeniesieni do zdefiniowanego kursu podrzędnego, gdzie zostały dodane wszystkie wcześniej zdefiniowane semestry tego kursu.

8. Z tego poziomu może m.in. wrócić do kursu nadrzędnego, aby dodać kolejny kurs podrzędny albo dla naszego kursu podrzędnego dodać kolejny kurs podrzędny w stosunku do niego.

9. Na danym poziomie może być kilka kursów, a także może być kilka poziomów kursów podrzędnych. 

10. Będąc w danym kursie (w zakładce Lista przedmiotów) na samej górze widoku widzimy w jakim kursie obecnie jesteśmy. Natomiast poniżej widzimy ew. kurs nadrzędny oraz ew. listę kursów podrzędnych.

W ten sposób przełączamy się pomiędzy widokami poszczególnych kursów oraz przedmiotów do nich przypisanych.

UWAGA!

Będąc w kursie nadrzędnym (główny) zobaczymy przedmioty przypisane tylko do kursu głównego. Natomiast przechodzą do kursu podrzędnego zobaczymy zarówno przedmioty przypisane do kursu podrzędnego jak i do kursu nadrzędnego.

11. Po zdefiniowaniu wszystkich kursów przechodzimy do kolejnej sekcji, którą są efekty kształcenia. W niej nie mamy możliwości edycji danych, a jedynie podgląd wcześniej przypisanych efektów kształcenia.

12. Następnie przechodzimy do sekcji minimum kadrowe. W niej ustawiamy minimum kadrowe dla danego kursu poprzez użycie przycisku „Dodaj nauczyciela”. Pojawi nam się nowe okno, w którym wypełniamy następujące dane:

 • Wybór nauczyciela – wybór z listy dostępnych pracowników PG,
 • Nauczyciel – pole uzupełniane automatycznie na podstawie powyższego wyboru,
 • Wymiar czasu pracy – wartość liczbowa,
 • Data podjęcia zatrudnienia na uczelni – wybór z dostępnego kalendarza,
 • Wymiar zajęć/liczba godzin – wartość liczbowa,
 • Dyscyplina naukowa – wybór z listy,
 • Dorobek naukowy nauczyciela – opis słowny.

13. Po uzupełnieniu danych klikamy przycisk Zapisz.

14. Jeśli uzupełnimy wszystkich nauczycieli do minimum kadrowego to przechodzimy do kolejnych sekcji. Sekcja weryfikacja efektów kształcenia będzie aktywna dopiero po zdefiniowaniu przedmiotów i przypisaniu do nich efektów kształcenia.

15. Ostatnią sekcją jest list przedmiotów. Z jej poziomu oprócz przełączania się między kursem głównym, a kursami podrzędnymi możemy także dodawać przedmioty do kursu. Sposób dodawania tych przedmiotów został opisany w kolejnej części instrukcji.


Powiązane artykuły