Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Do dyspozycji są cztery rodzaje pytań dostępne z listy rozwijanej:


Definiując odpowiedzi na pytanie z opcją jednokrotnego wyboru (średnia), oczekujemy otrzymania wyników w postaci średniej arytmetycznej, wyliczanej na podstawie zaznaczonych przez studentów odpowiedzi. Każdej odpowiedzi na etapie ich tworzenia można nadać wartość, którą ustawia się w kolumnie Wartość.

Przy czym należy pamiętać, że kolejność odpowiedzi nie ma wpływu na ich ustawioną wartość. Odpowiedź pierwsza może mieć wartość 5, kolejna wartość 3, a ostatnia 1.

Odpowiedź "nie wiem" zaznaczona przez studenta nie jest brana pod uwagę (pomijana) przy zwracaniu wyników.
Należy zwrócić uwagę na uzupełnienie pól w języku angielskim. Umożliwi to wypełnienie tej samej ankiety w języku angielskim.

Definiując odpowiedzi na pytanie z opcją jednokrotnego wyboru (zliczanie) oczekujemy otrzymania wyników określających ile razy dana odpowiedź została zaznaczona przez studenta. Dodatkową opcją dostępną przy tworzeniu tego typu odpowiedzi jest możliwość zaznaczenia dwóch dodatkowych pól w kolumnie "Z otwartą odpowiedzią".

Pole pierwsze od lewej aktywuje opcje udzielenia dodatkowej otwartej odpowiedzi dla danej opcji. Natomiast zaznaczenie pola z prawej strony tej kolumny (wymagana) pozwala zadecydować czy dana otwarta odpowiedź ustawiona zostanie jako wymagana (student wybierając daną odpowiedź w pytaniu będzie zobligowany do wpisania uzasadnienia dla swojego wyboru).

Po uzupełnieniu pierwszego pytania i odpowiedzi do niego, możemy zapisać zmiany dokonane w definicji ankiety lub przy użyciu przycisku umiejscowionego na dole ekranu dodać następne pytanie.

Odpowiedź "nie wiem" zaznaczona przez studenta nie jest brana pod uwagę (pomijana) przy zwracaniu wyników.
Należy zwrócić uwagę na uzupełnienie pól w języku angielskim. Umożliwi to wypełnienie tej samej ankiety w języku angielskim.

Definiując odpowiedzi na pytanie z opcją wielokrotnego wyboru, oczekujemy otrzymania wyników zwracających kilka możliwych odpowiedzi. W zależności od ilości zdefiniowanych odpowiedzi, możemy wybrać ilość maksymalnych odpowiedzi z listy rozwijanej pokazanej na poniższym zrzucie z ekranu.

Odpowiedzi mogą mieć charakter otwarty – konieczne jest wówczas zaznaczenie pól w prawej, skrajnej, kolumnie. Możliwość wyboru opcji wymagalności danej odpowiedzi staje się aktywna dopiero po zaznaczeniu typu otwartej odpowiedzi.

Należy zwrócić uwagę na uzupełnienie pól w języku angielskim. Umożliwi to wypełnienie tej samej ankiety w języku angielskim.

Przy definiowaniu tego typu pytań ankieta zwróci nam wyniki w postaci otwartej wypowiedzi, którą wpisał ankietowany w pole tekstowe. Nie ma tutaj dodatkowych opcji, w tym wymagalności odpowiedzi na dane pytanie, punktacji, wyliczania średniej arytmetycznej.

Należy zwrócić uwagę na uzupełnienie pól w języku angielskim. Umożliwi to wypełnienie tej samej ankiety w języku angielskim.