Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wymagania wstępne

Upewnij się, że dysponujesz jedną z nowoczesnych i popularnych przeglądarek internetowych, tj. Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Safari, względnie Edge – w najnowszej możliwej wersji. Pamiętaj, że przeglądarka Internet Explorer 11 i jej starsze wersje nie wspierają większości obecnych standardów technicznych oraz technologii internetowych – nie korzystaj z takiego rozwiązania. Nie rekomendujemy również korzystania z innych, mniej popularnych przeglądarek (mogą nie być wspierane).

Dodatkowe funkcje aktywności Webinarium

Do dnia 28.04.2020 włącznie, zadaniem aktywności Webinarium na platformie eNauczanie PG było wyłącznie inicjowanie pokojów webinarowych o określonych parametrach.

Od dnia 29.04.2020 (od godzin porannych), uruchomiona została nowa wersja aktywności Webinarium, która po zakończeniu sesji (tj. zrealizowanego spotkania w ramach pokoju webinarowego) dostarcza prowadzącemu informacji oraz danych zwrotnych dotyczących przebiegu wideo-spotkania:

 • hasło dostępowe do wideo-spotkania (jest ono generowane zawsze ze względów technicznych w usłudze webinaryjnej i obowiązuje wyłącznie w przypadku uzyskiwania dostępu do webinarium z pominięciem eNauczania PG – o ile dostęp do webinarium został ustawiony w trybie hasła) – hasło nie obowiązuje i nie będzie widoczne dla uczestników/studentów przystępujących do wideo-spotkania w ramach platformy eNauczanie PG,
 • datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia sesji w pokoju webinarowym,
 • łączną liczbę uczestników sesji,
 • listę uczestników sesji wraz z datą i godziną faktycznego dołączenia do sesji oraz jej opuszczenia – w ramach pokoju webinarowego,
 • raport z wykazem uczestników w formie tabeli (możliwy do wydrukowania w przeglądarkach Chrome i Opera) – opracowany po stronie eNauczania na podstawie danych uzyskanych z systemu webinaryjnego,
 • raport z wykazem uczestników sesji w formie pliku PDF – opracowany i uzyskany wprost z systemu webinaryjnego (zawiera jeszcze więcej detalicznych informacji względem raportu tabelarycznego),
 • możliwość samodzielnego pobrania zapisu wideo przedstawiającego przebieg webinarium: o ile podczas webinarium nagrywanie zostało włączone oraz jeśli prowadzący pobierze nagranie w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu wideo-spotkania (po udostępnieniu go w widoku aktywności Webinarium) – najpóźniej w ciągu 3-6 godzin; w przeciwnym razie zwiększa się szansa, że służby techniczne zapiszą nagranie na serwer PG i skasują film w usłudze webinarynej dla zapewnienia wolnego miejsca na nagrania innych prowadzących oraz dla zapewnienia ciągłości świadczenia usługi (co z kolei spowoduje, że przycisk do pobierania nagrania przestanie być wyświetlany). W takim przypadku uzyskanie nagrania możliwe będzie na dotychczasowych zasadach, tj. poprzez zgłoszenie elektroniczne do Helpdesku PG,
 • wgląd w wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach webinarium (o ile podczas webinarium prowadzący uruchomił akcję ankietyzacyjną, korzystając z narzędzia oferowanego przez operatora webinariów).

UWAGA!

Informacje oraz dane zwrotne z przebiegu webinarium nie są udostępniane w trybie natychmiastowym po zakończeniu wideo-spotkania, lecz ze względów wydajnościowych oraz technologicznych (np. przygotowanie pliku z nagraniem, wygenerowanie raportu PDF) są zwracane przez usługę webinaryjną do eNauczania po (zwykle) krótkim czasie od zakończenia sesji w pokoju webinarowym. Informacje zwrotne dla prowadzącego opracowane i dostępne są przeciętnie po około 8-15 minutach od zakończenia spotkania, jednak ze względu na dynamicznie zmieniające się obciążenie operatora webinariów, czas ten może ulec wydłużeniu nawet do 1 godziny, a w skrajnych sytuacjach albo w razie utrudnień po stronie operatora przewidujemy, że może to potrwać jeszcze dłużej.


Wskazówka

Na podstawie doświadczeń rekomendujemy sprawdzenie danych zwrotnych po 15-20 minutach od zakończenia sesji wideo-spotkania. W razie braku danych następne sprawdzenie po 1 godzinie, a jeśli danych nadal nie ma – po trzech godzinach od zakończenia spotkania. Wyjaśniamy, że CUI nie ma możliwości przyspieszenia ani wpłynięcia na kolejność, czas i tym podobne aspekty związane z uzyskaniem danych zwrotnych z usługi webinaryjnej. Prosimy zatem o wyrozumiałość i cierpliwość. Należy również uwzględnić fakt, że obecna sytuacja pandemii zwiększa znacznie zapotrzebowanie na usługi webinaryjne, co może wpłynąć na wydłużony czas oczekiwania na informacje po zakończonym webinarium. Służby techniczne CUI monitorują na bieżąco ciągłość działania usług, szczególnie platformy eNauczanie PG. Ponadto operator webinariów prowadzi stały monitoring (ewentualne spadki wydajności/awarie są przeciętnie usuwane w ciągu 10-15 minut) oraz pracuje nad optymalizacją własnej infrastruktury.

Nowa wersja wtyczki wprowadza również informacyjne powiązanie między webinarium a kursem eNauczania, spod którego zostało ono zainicjowane: nazwa webinarium jest automatycznie uzupełniana o unikalny numer kursu.

Dostęp do danych zwrotnych po zakończeniu webinarium

Do dnia 28.04.2020 (włącznie), przykładowy wygląd aktywności prezentował się następująco:

Po wprowadzeniu zmian z dniem 29.04.2020 poniżej dotychczasowego przycisku Dołącz do spotkania dostępna jest sekcja z przyciskiem Zobacz szczegóły. Ta część informacji wyświetlana jest dla każdego uczestnika kursu z rolą Prowadzący albo Menedżer. Dla studentów pozostaje ona niedostępna.

Kliknięcie na przycisk Zobacz szczegóły spowoduje wyświetlenie nowego widoku składającego się z:

 • części raportowej,
 • części dotyczącej nagrań zrealizowanych podczas wideo-spotkania (o ile podczas webinarium nagrywanie zostało włączone).

Sekcja raportów

Kliknięcie w przycisk Zobacz raport wyświetli nowy widok z dwoma rodzajami raportów:

 1. Raport z systemu eNauczanie,
 2. Raport z usługi webinarowej.

Pierwszy rodzaj opracowania danych przechowuje wykaz uczestników. Wyświetlany jest w oknie przeglądarki, a używając wbudowanych opcji przeglądarki, można go wydrukować. Aktualnie drukowanie działa poprawnie w przeglądarkach: Chrome i Opera (Mozilla Firefox nie obsługuje poprawnie stronicowania wydruku): kliknij prawym przyciskiem myszy na białe tło raportu i z wyświetlonego menu wybierz Drukuj (lub Ctrl + P). Jeśli posiadasz w systemie zainstalowaną drukarkę wirtualną PDF, tak otrzymany raport możesz również „wydrukować” do pliku PDF.

Pierwszy rodzaj opracowania danych przechowuje wykaz uczestników. Wyświetlany jest w oknie przeglądarki, a używając wbudowanych opcji przeglądarki, można go wydrukować. Aktualnie drukowanie działa poprawnie w przeglądarkach: Chrome i Opera (Mozilla Firefox nie obsługuje poprawnie stronicowania wydruku): kliknij prawym przyciskiem myszy na białe tło raportu i z wyświetlonego menu wybierz Drukuj (lub Ctrl + P). Jeśli posiadasz w systemie zainstalowaną drukarkę wirtualną PDF, tak otrzymany raport możesz również „wydrukować” do pliku PDF.

Może się zdarzyć sporadycznie, że kliknięcie na przycisk związany z uzyskaniem raportu poskutkuje wyświetleniem niemalże pustej strony np. z błędem o kodzie 403. W takim przypadku wystarczy użyć przycisku Wstecz przeglądarki, odświeżyć stronę (klawisz F5) i ponowić próbę uzyskania danego raportu.

Sekcja z nagraniami z webinarium

Jeśli podczas sesji webinarium włączone zostanie nagrywanie, to w zwykle krótkim czasie (ok. 8-15 minutach) po zakończeniu sesji, dostępny będzie w tej części przycisk Pobierz umożliwiający pobranie i zapisanie na dysk własnego komputera przygotowanego nagrania z usługi webinaryjnej. Po zapisaniu na dysk, odtwórz nagranie weryfikując czy wyświetla się poprawnie. Jeśli tak, zabezpiecz plik w ustalonym miejscu (wg własnych potrzeb i preferencji), a następnie użyj dostępnego przycisku Usuń w celu usunięcia nagrania z serwera usługi webinarium. Dzięki temu zwolnisz miejsce w usłudze wideo-spotkań dla innych zainteresowanych prowadzących, którzy również pragną nagrać swoje webinaria. Operacja kasowania zabezpieczona jest poprzez mechanizm potwierdzenia i ma charakter nieodwracalny.

Domyślna nazwa zapisywanego pliku z nagraniem wynika z mechanizmów udostępnianych przez operatora webinariów. CUI nie posiada możliwości ingerencji w nazewnictwo uzyskiwanych plików. W razie potrzeby, dostosuj nazwę uzyskanego zasobu samodzielnie, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.

Możliwość samodzielnego pobrania filmu będzie dostępna tak długo, dopóki plik z nagraniem pozostawać będzie u operatora webinarium, zajmując tam jednocześnie miejsce w przestrzeni dyskowej przeznaczonej na dokonywanie zapisów. Przestrzeń ta jest jednak z góry ograniczona. Z biegiem każdego dnia w omawianej przestrzeni agreguje się wiele nagrań pochodzących z różnych webinariów. Jeśli organizatorzy webinariów bez nadmiernej zwłoki czasowej usuwać będą pobrane wcześniej pliki, zwalniając tym samym miejsce u operatora webinariów, usługa samodzielnego pozyskiwania nagrań oferowana będzie w sposób sprawny i ciągły, zapewniając wygodę korzystania. W przypadku gdy zbyt wiele nagrań jednocześnie zajmować będzie przestrzeń do zapisywania plików (u operatora usługi), służby techniczne CUI zmuszone będą do przenoszenia tychże zasobów z usługi webinarium na serwery PG. Sktuktować to będzie brakiem dostępności przycisku do samodzielnego pobierania nagrań. Dlatego zachęcamy do dynamicznego pobierania własnych nagrań, a następnie ich kasowania za pomocą wspomnianego przycisku.

Jeśli w Twoim webinarium było realizowane nagranie, a w widoku aktywności Webinarium nie ma informacji o nagraniach, możliwych jest kilka przyczyn:

 • plik z nagraniem nie został jeszcze opracowany i udostępniony przez operatora webinarium – poczekaj np. 30 minut od zakończenia webinarium i spróbuj ponownie (odśwież stronę klawiszem F5),
 • plik z nagraniem mógł zostać już pobrany przez Ciebie wcześniej albo przez innego prowadzącego/menedżera przypisanego do Twojego kursu (i następnie skasowany za pomocą przycisku) – upewnij się czy nie posiadasz już filmu lub czy nie jest u jednego ze (współ)prowadzących kurs w eNauczaniu,
 • minęło na tyle sporo czasu od zakończenia webinarium, że służby techniczne przeniosły nagranie na serwer PG (ze względu na konieczność zapewnienia wolnego miejsca u operatora) – możesz przesłać elektroniczne zgłoszenie do Helpdesku (zgłoszenia IT) z prośbą o udostępnienie pliku,
 • zaistniała inna nagła sytuacja, w której służby techniczne musiały przenieść nagranie na serwer PG (np. ze względu na konieczność zapewnienia wolnego miejsca u operatora) – możesz przesłać elektroniczne zgłoszenie do Helpdesku (zgłoszenia IT) z prośbą o udostępnienie pliku.Powiązane artykuły