Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po zalogowaniu się do systemu rekrutacji, kandydat może uzupełnić swoje dane osobowe, dane adresowe, dane WKU oraz sprawdzić wiadomości dot. rekrutacji.


Dane osobowe

Jeżeli kandydat zaloguje się jako student lub pracownik Politechniki Gdańskiej kontem z Moja PG, a następnie wejdzie na zakładkę Dane osobowe, wyświetli się komunikat: Trwa proces synchronizacji danych z portalem Moja PG. Dane osobowe powinny zostać zaktualizowane w przeciągu kilkunastu sekund. Jeśli chcesz go przerwać i wprowadzić dane ręcznie, kliknij: Anuluj. Dane osobowe zostaną uzupełnione zgodnie z danymi znajdującymi się w systemie Moja PG.

W przypadku kandydatów, którzy zakładali konto rekrutacyjne od początku, w zakładce Dane osobowe zostaną uzupełnione tylko te pola, które były wymagane do podania podczas tworzenia konta.

Klikając Edytuj, kandydat może uzupełnić brakujące dane (należy uzupełnić: miejsce urodzenia, imię ojca, numer kontaktowy). Przez zapisaniem danych należy również zaakceptować oświadczenie o poprawności podawanych danych.

Bez jego zatwierdzenia oraz podania wszystkich wymaganych danych, nie będzie mógł zapisać swoich danych osobowych. 

Wskazówka

Tak jak przy uzupełnianiu formularza podczas zakładaniu konta kandydaci, którzy nie posiadają numeru PESEL (cudzoziemcy) w polu obywatelstwo wybierają swój kraj pochodzenia (po wpisaniu pierwszych liter wyświetli się podpowiedź). Po wybraniu innego niż polskie obywatelstwo, poniżej tego pola, pojawi się opcja do wybrania typu dokumentu tożsamości oraz pole do wpisania jego numeru i serii, jak również pole do wpisania kraju jego wydania.  Po wpisaniu dokumentu tożsamości wpisania numeru PESEL nie jest już wymagane.

Jako numer kontaktowy, kandydat podaje nr telefonu wraz z nr kierunkowym – może to być również nr telefonu zagranicznego, jeżeli jest on obcokrajowcem.

Ważne

Numer do powiadomień systemowych musi być numerem z polskiej telefonii cyfrowej, ponieważ na ten numer będą wysyłane powiadomienia sms.

Wskazówka

Zalecamy, aby kandydaci wpisywali dane małymi (a nie tylko wielkimi literami), zgodnie z zasadami pisowni, gdyż po zakończeniu rekrutacji dane są automatycznie przenoszone do systemu Moja PG i prezentowane w różnych dokumentach. Przykład poprawnego wpisywania danych - Adam Przykładowy, Gdańsk itp.

Jeżeli dane nie zostaną uzupełnione, system nie pozwoli kandydatowi po podaniu danych dotyczących naboru wygenerować druków dokumentów, które należy złożyć w komisji rekrutacyjnej (jeśli takie dokumenty są wymagane).

W tym miejscu można również przejść do potwierdzenia danych osobowych profilem zaufanym. Opis jak potwierdzić dane znajduje się na stronie Tworzenie konta do rekrutacji w zakładce Potwierdzanie danych osobowych przez profil zaufany. Dzięki potwierdzeniu danych przez Profil Zaufany kandydat będzie mógł przejść przez rekrutację bez konieczności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie w celu złożenia dokumentów i dokonania wpisu na listę. 

Dane adresowe

Jeżeli kandydat zaloguje się za pomocą konta z Moja PG i nastąpi synchronizacja danych, zgodnie z tym, co zostało opisane w punkcie dotyczącym danych osobowych, adres zamieszkania i korespondencyjny, zostaną automatycznie uzupełnione. Dane te muszą znajdować się w Moja PG przed synchronizacją. Kandydaci zobowiązani są do podania adresu zamieszkania. Adres korespondencyjny można podać, jeżeli jest różny od adresu zamieszkania.

Podając adres kandydat wybiera z rozwijalnej listy nazwę państwa, a następnie ręcznie uzupełnia pozostałe dane. Jeżeli jest to adres polski, wpisując pierwsze litery miejscowości, wyświetla się podpowiedź z dostępnymi miastami, przypisanymi do nich gminami, powiatami oraz województwami, bądź regionem. W przypadku polskiego adresu, system weryfikuje również, czy format kodu pocztowego jest prawidłowy, czyli XX-XXX.

Wskazówka

Zalecamy aby kandydaci wpisywali dane małymi, a nie wielkimi literami, zgodnie z zasadami pisowni, gdyż po zakończeniu rekrutacji dane są automatycznie przenoszone do systemu Moja PG i prezentowane w różnych dokumentach. 

Uwaga!

Jeżeli dane nie zostaną uzupełnione, tak jak w przypadku danych osobowych, system nie pozwoli kandydatowi przejść do naboru, a następnie po podaniu danych dotyczących naboru wygenerować druków dokumentów, które należy złożyć w komisji rekrutacyjnej.

Dane WKU

Jeżeli kandydat zaloguje się za pomocą konta z Moja PG i nastąpi synchronizacja danych, zgodnie z tym co zostało opisane w punkcie dotyczącym danych osobowych, dane dot. WKU zostaną również automatycznie uzupełnione. Dane te muszą się znajdować w Moja PG przed synchronizacją.

Dane dot. WKU wypełniają tylko mężczyźni z polskim obywatelstwem. Jeżeli kandydat spełnia powyższe kryteria musi podać, jaki jest jego obowiązek do służby wojskowej oraz dane WKU, pod którą podlega.

W tym celu w zakładce Dane WKU należy kliknąć Edytuj.

A następnie wybrać z listy stosunek do obowiązku służby wojskowej oraz wybrać dane WKU i kliknąć Zapisz.

Jeżeli dane nie zostaną uzupełnione to, tak jak w przypadku danych osobowych, system nie pozwoli kandydatowi przejść do naboru, a następnie po podaniu danych dotyczących naboru wygenerować druków dokumentów, które należy złożyć w komisji rekrutacyjnej (jeśli takie dokumenty są wymagane).

Jeżeli kandydat nie ma uzupełnionych danych osobowych i/lub nie jest mężczyzną z polskim obywatelstwem, wyświetlą mu się jeden, bądź dwa komunikaty.

Wiadomości

Ważna zakładką na koncie kandydata jest zakładka Wiadomości.

Zalecane jest regularne jej sprawdzanie, gdyż trafiają tam powiadomienia od biura rekrutacji i komisji rekrutacyjnych. W zakładce tej widać również statusu aplikacji.


Powiązane artykuły