Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji, należy wybrać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z Helpdeskiem (zachęcamy do kontaktowania się drogą poczty elektronicznej – w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości lub dokładnie opisać ujawniony problem).


W ramach projektu eUczelnia, Politechnika Gdańska wdrożyła wiele systemów informatycznych, których przeznaczeniem jest efektywne wspieranie zarządzania i funkcjonowania Uczelni.

Jednym z tych systemów jest system eKontakt. Oprogramowanie eKontakt stanowi system klasy CMS (ang. Content Management System, po polsku System Zarządzania Treścią) i służy do tworzenia, bieżącego utrzymywania i zarządzania stronami internetowymi.

W założeniu, eKontakt umożliwia realizację wyżej wymienionych celów bez znajomości języków programowania (których biegłość w klasycznym ujęciu jest niezbędna do tworzenia stron bogatych w różne treści). Jakkolwiek system znacznie ułatwia generowanie stron internetowych, naturalne jest, że w celu swobodnego posługiwania się nim, pojawia się potrzeba nabycia pewnej wprawy i umiejętności jego obsługi.

Dlatego też na niniejszych stronach opublikowano dla Państwa potrzeb instrukcję pomocy dla systemu eKontakt. Wyrażamy ufność, że po odbyciu wstępnych ćwiczeń (we własnym zakresie) oraz po zapoznaniu się z treścią niniejszej instrukcji, eKontakt będzie postrzegany jako użyteczne narzędzie w codziennych zadaniach jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Prosimy pamiętać, że w razie napotkania istotnych problemów w korzystaniu z systemu eKontakt, posiadają Państwo pełne wsparcie Zespołu HelpDesk Centrum Usług Informatycznych. Link do strony HelpDesku CUI: HelpDesk CUI.

Jeżeli strona internetowa określonej jednostki org. w domenie PG została już powołania do działania, a użytkownik chciałby nabyć wiedzę dotyczącą użytkowania systemu eKontakt, zalecamy przeczytać sekcję Podstawy dotyczące użytkowania, a następnie przejść do szczegółowego opisu poszczególnych funkcji systemu.

W przypadku, gdy określona jednostka org. nie posiada jeszcze strony w systemie eKontakt, a zamierza powołać ją do działania, wówczas zdecydowanie zaleca się w pierwszej kolejności przeczytać zamieszczone poniżej sekcje: Jak zacząć?, Procedury (Formalności) oraz Standardy wyglądu stron, a dopiero później dalsze części instrukcji.

Kliknij, aby rozwinąć:

W niniejszej części dokumentacji omówiono kroki niezbędne do rozpoczęcia korzystania z systemu eKontakt.

Rekomendowana jest następująca kolejność zadań:

 1. Osoba upoważniona do składania wniosków w imieniu jednostki organizacyjnej, powinna wykonać czynności określone w sekcji Procedury (Formalności), w celu powołania do istnienia strony jednostki organizacyjnej.
 2. Dla poszczególnych organizacji wnioski o założenie witryny internetowej mogą składać:


  • dla wydziałów – dziekani albo osoby upoważnione przez dziekanów, dyrektorzy administracyjni albo osoby upoważnione przez dyrektorów administracyjnych (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)
  • dla katedr – kierownicy katedr albo osoby przez nich upoważnione (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)
  • dla zakładów – kierownicy zakładów albo osoby przez nich upoważnione (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)
  • dla kół naukowych – opiekunowie kół albo osoby przez nich upoważnione (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)
  • dla jednostek administracji PG – kierownicy jednostek albo osoby przez nich upoważnione (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)
  • dla organizacji studenckich/doktoranckich – przewodniczący tych organizacji albo osoby upoważnione do reprezentowania organizacji (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)
  • dla pozostałych organizacji – osoby kierujące tymi organizacjami albo osoby upoważnione do reprezentowania organizacji (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)
 3. Wstępny etap formalny dobiegnie końca, gdy do wnioskującej jednostki org. dotrze potwierdzenie o założeniu witryny, o którą wnioskowano.
 4. Następnie osoby, które będą dysponowały uprawnieniami administratora strony, winny zapoznać się z treścią sekcji Standardy wyglądu stron, która określa ogólny wygląd witryn Wydziałów, Katedr i Zakładów.
 5. W dalszej kolejności, osoby o uprawnieniach administratora i redaktora danej witryny internetowej, powinny przeczytać treść sekcji Podstawy dotyczące użytkowania, która opisuje podstawowe zagadnienia systemu.
 6. Osoby o uprawnieniach administratora strony, według potrzeb, kolejno mogą zaznajomić się z dalszymi częściami stron pomocy.
 7. Osoby o uprawnieniach redaktora strony, powinny zaznajomić się z całą sekcją Redagowanie treści, a także z sekcją Widok zawartości stron oraz Zawartość statyczna Wydawca treści.
 8. Po przejściu wstępnego etapu szkoleniowego, o którym mowa w pkt. 3, 4, 5 i 6, przez osoby, które będą administrować i redagować witrynę, rozpoczyna się okres zabudowywania strony (tj. ustalania jej ram) przez administratora(ów) i wypełniania treści przez redaktora(ów).
 9. Nastaje okres normalnej eksploatacji witryny internetowej: redaktorzy sukcesywnie edytują i uaktualniają treści wg potrzeb i uznania, natomiast administratorzy wykonują inne czynności zarządcze nad witryną jednostki organizacyjnej.
 10. Wszelkie pozostałe wnioski dotyczące działania witryny i uwagi dot. zauważonych błędów należy kierować do Zespołu HelpDesk Centrum Usług Informatycznych.

Jak wystąpić o założenie strony?

Jeżeli dana jednostka organizacyjna lub organizacja związana z Uczelnią (np. koło naukowe) nie dysponuje witryną internetową w systemie eKontakt, a zainteresowana jest powołaniem własnej strony, wówczas osoba upoważniona do reprezentowania tej organizacji powinna złożyć stosowny wniosek do Centrum Usług Informatycznych (CUI).

Wniosek taki można składać drogą elektroniczną poprzez stronę zgloszenia.pg.gda.pl lub wysyłając e-maila na adres: helpdesk@pg.gda.pl. We wniosku należy wyraźnie wskazać:

 • proponowany adres witryny, której wniosek dotyczy (wpisać adres w formacie pg.edu.pl/nazwa albo wydzial.pg.edu.pl/nazwa jeżeli organizacja podlega istniejącemu wydziałowi/katedrze itp., adresacja typu nazwa.pg.edu.pl udzielana jest z kolei tylko w wyjątkowych wypadkach i za zgodą Z-cy kanclerza ds. zasobów informacyjnych, do którego wniosek składa CUI w imieniu wnioskującego),
 • jeżeli ustalony jest już skład osób, które mają posiadać uprawnienia edycyjne – wskazać osoby z imienia, nazwiska oraz posiadanego loginu do systemu Moja PG (istniejące uprawnienia opisano w sekcji Jakie są rodzaje uprawnień?),
 • wszelkie inne dodatkowe informacje i załączniki, jeżeli jest to wymagane do rozpatrzenia sprawy.

Dla poszczególnych organizacji wnioski o założenie witryny internetowej mogą składać:

 • dla wydziałów – dziekani albo osoby upoważnione przez dziekanów, dyrektorzy administracyjni albo osoby upoważnione przez dyrektorów administracyjnych (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)
 • dla katedr – kierownicy katedr albo osoby przez nich upoważnione (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)
 • dla zakładów – kierownicy zakładów albo osoby przez nich upoważnione (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)
 • dla kół naukowych – opiekunowie kół albo osoby przez nich upoważnione (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)
 • dla jednostek administracji PG – kierownicy jednostek albo osoby przez nich upoważnione (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)
 • dla organizacji studenckich/doktoranckich – przewodniczący tych organizacji albo osoby upoważnione do reprezentowania organizacji (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)
 • dla pozostałych organizacji – osoby kierujące tymi organizacjami albo osoby upoważnione do reprezentowania organizacji (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)

Jak wystąpić o przyznanie uprawnień?

O przyznanie uprawnień można wystąpić w tym samym piśmie, które dotyczy założenia witryny internetowej (informacja powyżej). Jeżeli natomiast zestawienie osób, które mają uzyskać uprawnienia edycyjne, zostanie ustalone w późniejszym czasie, to w celu nadania uprawnień do istniejącej witryny, należy złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez stronę zgloszenia.pg.gda.pl lub wysłać e-maila na adres: helpdesk@pg.gda.pl i wskazać osoby z imienia, nazwiska oraz posiadanego loginu do systemu Moja PG wraz z określeniem rodzaju uprawnień.

Istniejące w systemie uprawnienia omówiono w sekcji Jakie są rodzaje uprawnień?.

Dla poszczególnych organizacji wnioski o przyznanie uprawnień do witryny internetowej mogą składać osoby wskazane powyżej w rozdziale Jak wystąpić o założenie strony?.

Jak i do kogo zgłaszać błędy?

Wszelkie zauważone błędy lub uwagi dotyczące systemu należy zgłaszać za pomocą strony zgloszenia.pg.gda.pl lub drogą poczty elektronicznej na adres: helpdesk@pg.gda.pl, wyraźnie wskazując czego dotyczy błąd i w jakich okolicznościach się pojawia. W miarę możliwości należy wykonać zrzuty ekranowe przedstawiające błąd i załączyć do zgłoszenia w e-mailu.

System eKontakt zapewnia swobodę w dobieraniu układu graficznego stron internetowych. Dla zachowania logicznej spójności wyglądu stron Uczelni, rekomenduje się stosowanie określonych poniżej standardów wyglądu witryn. Należy je traktować na zasadzie dobrej praktyki.

Witryna Wydziału

Układ strony: dwuwierszowy, z symetrycznie podzielonym drugim wierszem.

W pierwszym wierszu zamieszczony portlet Wydawca treści, styl wyświetlania Slider.

W drugim wierszu: w części lewostronnej zamieszczony portlet Widok Zawartości stron z właściwą treścią, natomiast w części prawostronnej portlety Wydawca treści umieszczone wewnątrz elementu Zakładki z portletami. Styl wyświetlania każdego wydawcy treści ustawiony na Nowości.

Witryna Katedry

Układ strony: dwuwierszowy, z symetrycznie podzielonym pierwszym wierszem.

W pierwszym wierszu: w części lewostronnej zamieszczony portlet Widok Zawartości stron z właściwą treścią, natomiast w części prawostronnej portlety Wydawca treści umieszczone wewnątrz elementu Zakładki z portletami. Styl wyświetlania każdego wydawcy treści ustawiony na Nowości

W drugim wierszu: zamieszczono przykładową tzw. karuzelę reklamową (jest to portlet Widok Zawartości stron z wklejonym przygotowanym wcześniej kodem HTML). Zamiast karuzeli można zastosować statyczne logotypy instytucji współpracujących z wydziałem lub katedrą lub logotypy projektów realizowanych przez wydział/katedrę.


Witryna jednostki administracji PG
Witryny jednostek administracji mogą naturalnie bardzo różnić się układem, co będzie wynikało z potrzeb i specyfiki jednostki organizacyjnej. Uznaje się jednak, że korzystny jest powyżej przedstawiony układ.

Układ witryny: dwuwierszowy, z niesymetrycznie podzielonym drugim wierszem (lewa część wiersza węższa, prawa część dłuższa).

W pierwszym wierszu: zamieszczony portlet Nawigacja okruszkowa ze stylem wyświetlania Styl Politechniki Gdańskiej.

W drugim wierszu: w lewostronnej części (tj. części węższej) zamieszczono portlet Nawigacja ze stylem wyświetlania Od poziomu 0. W prawostronnej części (tj. części szerszej) zamieszczono dwa portlety Widok zawartości stron z ustaloną treścią, jeden pod drugim.


Witryna konferencji itp.

Z uwagi na zróżnicowany charakter każdej konferencji, nie ustala się jednego polecanego wzorca dla tego typu stron internetowych.

Witryna organizacji przy PG / koła naukowego

Z uwagi na zróżnicowany charakter każdej organizacji lub koła naukowego, nie ustala się jednego polecanego wzorca dla tego typu stron internetowych. Jako zalecany styl można przyjąć styl dla jednostek organizacyjnych.


Powiązane artykuły