Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Podstawową cechą systemu eKontakt jest modułowość generowanych witryn internetowych. Właściwość ta daje możliwość odmiennej aranżacji układu witryn, zapewniając w ten sposób spełnienie różnych potrzeb jednostek organizacyjnych PG. Pewne elementy witryn (np. granatowy pasek nawigacyjny, nagłówki stron, stopki stron) i wykorzystywany zestaw kolorów pozostają jednak na wszystkich stronach jednolite. Ma to na celu zapewnienie spójnego wizerunku wszystkich witryn utrzymywanych w domenie Politechniki Gdańskiej pg.edu.pl.

Uogólniając, każda strona internetowa w systemie eKontakt składa się z pewnej puli elementów składowych wyświetlających określony rodzaj zawartości (np. tekst stały, aktualności, informacje prasowe albo galerię zdjęć). Wspomniane elementy składowe nazywa się w systemie portletami. Zarządzając witryną, można wobec niej zaprojektować układ ułożenia umownych bloków (wierszy i kolumn), w których następnie umieszcza się różne typy portletów. Po rozplanowaniu portletów przystąpić można do ustawienia ich wyglądu (tj. stylu wyświetlania) oraz sposobu wyświetlania pożądanych informacji. W ten sposób określa się docelowy wygląd witryny. W dowolnym etapie użytkowania witryny, w razie zaistnienia potrzeby, zmienić można ustaloną wcześniej aranżację wyglądu. Tak właśnie rozumiana jest elastyczność projektowania witryn www w systemie eKontakt.

Należy rozumieć, że eKontakt jako narzędzie pracy dostarcza określoną paletę możliwości. Jednak jak każde narzędzie, zawiera również pewne ograniczenia techniczne. Uwzględniając zatem różnorodne preferencje oraz oczekiwania użytkowników (czasami sprzeczne ze sobą), prosimy pamiętać, że niemożliwe jest uzyskanie zupełnie dowolnych efektów (a zamierzonych w zamyśle osób zainteresowanych). Jest to cecha praktycznie każdego oprogramowania.

Kilka słów o metodologii pracy. Wspomniane już tzw. portlety występują w różnych rodzajach (typach). Każdy rodzaj portletu determinuje inne możliwości i zastosowania. Lista dostępnych w systemie portletów wyświetlana jest (po uprzednim zalogowaniu się – opis logowania dostępny w sekcji Jak zalogować się do systemu?) w lewej górnej części paska narzędziowego, pod pozycją Dodaj → Więcej…

Najczęściej wykorzystywane portlety dostępne są bezpośrednio w menu Dodaj, tak jak na powyższym rysunku.

W praktyce, po założeniu docelowej strony, wykorzystuje się przeważnie trzy rodzaje portletów:

  • Widok zawartości stron – do wyświetlania treści o stałym charakterze, np. tekst powitalny na stronie katedry,
  • Wydawca treści – do automatycznego wyświetlania aktualności i treści o charakterze wydarzeń prasowych,
  • Galeria – do wyświetlania galerii zdjęć lub rysunków.

Pracownicy o uprawnieniach Redaktora mogą generalnie pracować jedynie z 3 powyższymi portletami. Do pozostałych portletów dostęp mają pracownicy o uprawnieniach Administratora portalu.

Szczegółowe wyjaśnienia stosowania portletów znajdują się na dalszych stronach pomocy.

Ustalanie układu strony opisane jest w rozdziale Jak ustalić układ strony? Przypisanie portletów do umownych bloków (wierszy / kolumn) w ramach założonego układu strony odbywa się metodą drag-and-drop (pol. przeciągnij-i-upuść). Ze wspomnianego menu Dodaj wybieramy interesujący portlet, klikając na niego. Trzymając lewy przycisk myszki, przeciągamy nazwę portletu na obszar projektowanej strony. Różne rodzaje portletów porównać można do różnych klocków, z których każdy wygląda inaczej, ma inne cechy i możliwości. W połączeniu z możliwością niemalże dowolnego rozplanowania portletów na stronie, uzyskuje się założony wygląd witryny.

Do sprawnej pracy w systemie eKontakt niezbędne jest też zrozumienie, że oprogramowanie posiada dwa widoki funkcyjne, niejako dwa "oblicza" – dostępne po zalogowaniu się:

  • Widok edycji stron – jest to pierwszy widok widoczny po zalogowaniu się. W tym miejscu dokonuje się zmian układu strony, konfiguracji umieszczonych portletów, jak również edycji treści w poszczególnych portletach.
  • Panel Sterowania – jest to widok dostępny po zalogowaniu się i po przejściu do menu Przejdź do → Panel Sterowania (menu umieszczone jest w górnym pasku narzędziowym). W tej części dokonuje się m.in. wgrywania zasobów do repozytorium plików systemu (w celu późniejszego ich wykorzystania na stronach).

Umieszczonymi na stronie portletami steruje się za pomocą ikonek widocznych w szarych prostokątach (na rysunku wyróżniono je obramowaniem):

Widocznymi ikonkami są kolejno:

  1. ikonka z symbolem narzędzia – udostępnia ona możliwość zmiany wyglądu portletu, zmiany dostępnej konfiguracji portletu oraz eksport/import ustawień portletu do/z pliku
  2. ikonka z symbolem krzyżyka – umożliwia usunięcie portletu ze strony. Element zostanie wizualnie usunięty, a umieszczona w nim dotychczas zawartość dostępna będzie nadal w bazie danych do późniejszego wykorzystania (nie dotyczy to portletu Zawartość statyczna, który treść przechowuje lokalnie). W razie potrzeby, zawartość tekstową oraz pliki usunąć można z poziomu Panelu Sterowania.
  3. ikonka z 4 strzałkami symbolizująca możliwość przemieszczania – umożliwia przesunięcie portletu do innej części strony (wiersza / kolumny), zgodnie z przyjętym układem. Podczas przeciągania portletu do wybranego segmentu widoczne będą krawędzie wierszy oraz kolumn w postaci cienkich kresowanych linii.

Ikonki te wyświetlają się po skierowaniu wskaźnika myszki na obszar danego portletu. Na powyższym rysunku wskaźnik myszki nie znalazł się na portlecie Wydawca treści, dlatego prostokąt symbolizujący umieszczenie tego elementu na stronie ma postać skróconą (wyświetla się jedynie sylweta krzyża symbolizująca możliwość przesunięcia portletu).

Pozostałe ikonki widoczne na rysunku, a dokładnie:

dotyczą z kolei edycji treści wyświetlanych w portletach. Edycja treści omówiona została w sekcji Jak wprowadzić zmiany treści na stronie?

Wyjaśnienia uzupełniające:

Pojęcie witryna używane jest zwykle w kontekście całego zestawu stron włącznie z towarzyszącą im strukturą logiczną. Witryną jest więc np. eti.pg.edu.pl jako strona główna wraz ze wszystkimi podstronami.

Pojęcie strona rozumiane jest zwyczajowo jako pojedyncza podstrona danej witryny.


Powiązane artykuły