Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Istnieją dwie możliwości tworzeni powiązań miedzy stronami


Możliwość pierwsza: na granatowym poziomym pasku u góry strony

Granatowy poziomy pasek w górnej części strony jest elementem wyposażenia praktycznie każdej witryny w systemie eKontakt:

Standardowo służy on do zamieszczania odnośników do dalszych podstron z treścią. Tak więc kolejne elementy paska, w tym przypadku O uczelni, Studenci, Nauka itd. reprezentują zwykle bezpośrednio podstrony o takiej nazwie.

Istnieje jednak możliwość ustawienia elementu paska w ten sposób, że nie będzie on bezpośrednio reprezentował "swojej" podstrony, lecz będzie odnośnikiem do innej istniejącej już podstrony tej witryny (lub prowadzić może do zewnętrznej strony w Internecie).

Aby uzyskać taki efekt, będąc w trybie edycji strony, proszę z górnego paska narzędziowego wybrać: Zarządzaj → Strony witryny. W wyświetlonym okienku Zarządzaj stronami witryny w lewej części umieszczone będzie drzewko reprezentujące strukturę witryny. Użytkownik powinien wybrać ten element menu paska, który zamierza zmodyfikować:

Po wskazaniu elementu w drzewku, przechodzimy do opcji Typ widocznej na powyższej ilustracji. Opcja dysponuje listą rozwijaną z kilkoma elementami. W omawianym przypadku należy wybrać Link do strony.
Natychmiast wyświetlone zostanie dodatkowe pole o nazwie Odnośnik do strony. Umieszczona jest tu lista podstron (analogiczna jak w drzewku reprezentującym strukturę witryn na powyższej ilustracji), w ramach której należy wskazać miejsce docelowe definiowanego hiperłącza:

Na koniec należy kliknąć na przycisk Zapisz w celu zapisania modyfikacji.

Alternatywnie, jeżeli użytkownik chciałby odnieść się do zewnętrznej strony w Internecie lub innej witryny Uczelni, w polu Typ można wybrać pozycję URL. Wówczas w dodatkowym polu URL należy wpisać adres zasobu, do którego chcemy się odnieść. Adres ten musi rozpoczynać się od nazwy protokołu, np. http://, ftp:// itp. Przykład poprawnego zapisu: http://www.task.gda.pl. Przykłady niepoprawnego zapisu: www.task.gda.pl, task.gda.pl.
Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, w której zasób do którego użytkownik zamierza się odnieść, utrzymywany jest w systemie eKontakt i posiada adres typu http://pg.edu.pl/nazwa-witryny. W takim przypadku nie trzeba w polu URL zamieszczać pełnego adresu strony. Wystarczającym zapisem będzie nazwa witryny po znaku /, to jest wpisanie np. /most-wanted pozwoli uzyskać łącze do witryny Koła Naukowego: http://pg.edu.pl/most-wanted. Metoda ta nie będzie działać w przypadku witryn o adresie typu: nazwa-witryny.pg.edu.pl.

Możliwość druga: hiperłącze w treści danej strony

Niezależnie od faktu, czy użytkownik korzysta z treści typu Podstawowa zawartość stron czy też Aktualność, istnieje możliwość wstawienia w treści tekstowej łącza do innej strony.

W tym celu, będąc w trybie edycji danej treści tekstowej, użytkownik powinien w pierwszej kolejności zaznaczyć ciąg znaków, który stanie się etykietą hiperłącza. Rozumieć przez to należy, że zaznaczone znaki staną się możliwe do kliknięcia, umożliwiając w ten sposób przejście do innej strony. Jeśli więc w treści tekstowej nie ma jeszcze znaków, które przeznaczone są do utworzenia łącza, należy je teraz wprowadzić.

Przykład. Zaznaczamy ciąg znaków do utworzenia etykiety łącza:

Mając zaznaczony ciąg znaków, wybieramy w edytorze treści opcję Wstaw/edytuj odnośnik, tak jak na ilustracji:

Wyświetlone zostanie okienko Odnośnik. Pozostawiamy domyślną opcję Typ odnośnika – Adres URL bez zmian i w polu tekstowym Adres URL wpisujemy adres strony. W zakresie deklarowanego adresu strony jest kilka możliwości:

  1. Jeżeli zamierzamy umieścić odnośnik do podstrony w ramach bieżącej (tej samej) witryny lub też do podstrony innej witryny, do której posiadamy prawa edycyjne – można skorzystać z przycisku Przeglądaj. W nowym oknie proszę wówczas wybrać opcję Resource Type – Page (opcja umieszczona jest w lewym górnym rogu okna) i w przeglądarce zasobów wskazać witrynę oraz właściwą podstronę. Uwaga: należy wybrać podstronę, która jest wyświetlana jako /nazwa-podstrony, a nie element typu ~>nazwa-podstrony. Tak wskazany adres zostanie umieszczony w polu adresu. Finalnie, należy zatwierdzić zmianę przyciskiem OK.
  2. Jeżeli zamierzamy umieścić odnośnik do podstrony dowolnej innej witryny w systemie eKontakt, która posiada adres typu http://pg.edu.pl/nazwa-witryny, do której nie posiadamy praw administracyjnych – w polu adresu można wpisać ciąg w formacie /nazwa-witryny lub /nazwa-witryny/podstrona. Przykład: wpisując ciąg /most-wanted/o-nas, uzyskamy hiperłącze do strony http://pg.edu.pl/most-wanted/o-nas, mimo że w przeglądarce podpis takiego łącza będzie wskazywał na podstronę w ramach bieżącej witryny. System eKontakt automatycznie przekieruje jednak użytkownika na docelową stronę.
  3. Jeżeli zamierzamy umieścić odnośnik do podstrony dowolnej innej witryny w systemie eKontakt, która posiada adres typu http://nazwa-witryny.pg.edu.pl albo dowolnej innej witryny PG lub też do dowolnej zewnętrznej witryny w Internecie – w polu adres należy ręcznie wpisać adres tej witryny. System eKontakt automatycznie dopasuje typ protokołu do podawanego zasobu, a jeśli typ ten byłby nieodpowiedni, należy go ręcznie zmienić.

Deklarowanie hiperłącza możliwe jest również wobec obrazka umieszczonego w treści (w edytorze). O ile obrazek jest już dodany, użytkownik może kliknąć na nim prawym klawiszem myszy. Wyświetli się menu kontekstowe, z którego należy wybrać Właściwości obrazka. W zakładce Hiperłącze zlokalizowane jest analogiczne pole do wprowadzenia adresu URL, jak te omawiane powyżej.


Powiązane artykuły