Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Pojedyncze załączniki graficzne zamieszczać można nawet wielokrotnie w treściach tekstowych typu Aktualność lub Podstawowa zawartość stron. Jeśli jednak zachodzi potrzeba wstawienia na stronę całego zestawu zdjęć lub grafik, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z portletu specjalizowanego do wyświetlania tego typu materiałów – z portletu Galeria.

W celu zamieszczenia galerii zdjęć należy w pierwszej kolejności zapisać pliki, które tworzyć mają galerię, w repozytorium plików systemu eKontakt. Wymagane jest, aby pliki te zlokalizować w ramach jednego folderu typu Galeria. Zamierzając zapisać pliki do wykorzystania w galerii, trzeba przejść do Panelu Sterowania (z paska narzędziowego wybrać: Przejdź do → Panel Sterowania):

Następnie w Panelu Sterowania w menu zlokalizowanym z lewej strony ekranu kliknąć na pozycję Dokumenty, tak jak na poniższym rysunku.

W wyświetlonym oknie należy upewnić się, czy zaznaczona jest opcja Strona główna (jak na powyższym rysunku). Użytkownik uzyska w ten sposób dostęp do głównego katalogu z plikami danej witryny. Następnie według przyjętej struktury plików w witrynie (a jeśli jej brak, wówczas według uznania) założyć folder, w którym zamierzamy wstawić zdjęcia (grafiki), wykorzystując funkcję Dodaj → Dodaj Galerię.

UWAGA!

Poprawnie zapisana galeria winna być założona z wykorzystaniem opcji Dodaj → Dodaj Galerię. Jeżeli podczas tworzenia zespołu zdjęć skorzystano z opcji Dodaj → Folder, tak zdefiniowana galeria nie będzie się wyświetlać. W takim wypadku standardowy folder można skonwertować do folderu typu Galeria w następujący sposób: będąc w repozytorium plików na pozycji reprezentującej folder, należy kliknąć na ikonkę zawierającą trójkąt, co spowoduje wysunięcie menu kontekstowego. Z tego menu wybieramy opcję Zamień na Galerię, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Pliki mające tworzyć galerię zostały umieszczone w repozytorium systemu, użytkownik może zatem powrócić do widoku edycji strony. Z górnego paska narzędziowego (z dockbara) wybrać Dodaj → Więcej…

Odnalezioną w menu pozycję Galeria przeciągnąć metodą drop-and-drag na projektowaną stronę internetową. Przeciągnąć w ten sposób dodany portlet Galeria w docelowe miejsce na stronie, zgodnie z przyjętym układem graficznym. Dodany portlet wyświetla na wstępie komunikat Brak zdjęć w wybranym folderze lub nie wybrany folder w konfiguracji, co jest naturalne. Z kontrolki portletu (szary prostokąt) kliknąć na ikonkę z kluczykiem i z wyświetlonego menu wybrać pozycję Konfiguracja.

W okienku konfiguracyjnym portletu kliknąć na opcję Wybrana Galeria tuż przy napisie Wybierz źródło i z wyświetlonej listy wybrać nazwaną galerię, tak jak na ilustracji.

Zatwierdzić wybór i koniecznie odświeżyć stronę. Portlet Galeria powinien od tego momentu wyświetlać wczytane wcześniej pliki graficzne.

W opcjach konfiguracyjnych portletu ustawić można następujące parametry:

 • styl wyświetlania galerii – opcja Widok
 • rozmiary miniatur elementów galerii
 • możliwość włączenia wymuszenia, aby elementy galerii nie były obcinane – opcja ta pozwala na zachowanie orientacji pionowej/poziomej dodanego obrazka
 • włączenie/wyłączenie opisów zdjęć (opisy pobrane będą z właściwości zadeklarowanych w danym załączniku plikowym w repozytorium plików)
 • włączenie/wyłączenie tytułów zdjęć (tytuły pobrane będą z właściwości zadeklarowanych w danym załączniku plikowym w repozytorium plików)
 • włączenie/wyłączenie tytułu galerii (tytuł ten pobrany będzie z pola Tytuł we właściwościach folderu zawierającego galerię w repozytorium plików)
 • włączenie/wyłączenie opisu galerii (opis ten pobrany będzie z pola Opis we właściwościach folderu zawierającego galerię w repozytorium plików)
 • zadeklarowanie dozwolonej ilości wierszy z miniaturami
 • zadeklarowanie dozwolonej ilości zdjęć w jednym wierszu
 • czas wyświetlania zdjęcia podany w sekundach podczas trybu pokazu zdjęć – „prezentacja”
 • deklaracja maksymalnej szerokości/wysokości obrazu podczas trybu pokazu zdjęć – „prezentacja”, podana w pikselach

Powiązane artykuły