Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Budowa wizytówki

Wizytówka (strona osobista pracownika) składa się ze strony czołowej oraz z podstron (widocznych jako zakładki w granatowym menu nawigacyjnym). W widoku czołowym prezentowane są informacje personalne. Większość z tych informacji nie edytuje się z poziomu systemu eKontakt, ponieważ dane te pobierane są z innych miejsc źródłowych. Co więcej, poszczególne informacje są merytorycznie zarządzane przez różne jednostki org. Uczelni (!) – warto zapoznać się więc ze szczegółowymi informacjami podanymi poniżej. Ogólna postać strony frontowej wygląda tak, jak na poniższej ilustracji.

Skąd pobierane są dane wyświetlane na wizytówce i w jaki sposób można je zmienić?

Niniejsza instrukcja omawia elementy wizytówki, patrząc w kierunku od górnej części wizytówki do jej dołu.

 1. Nagłówek strony osobistej – wyświetla wyłącznie imię i nazwisko pracownika (bez tytułów naukowych i zawodowych). Nagłówek nie podlega samodzielnej modyfikacji.
 2. Granatowy pasek nawigacji poziomej – zawiera podstrony wizytówki, zwykle są to:
  • (ikonka domku) – odnośnik prowadzący do głównej strony wizytówki (do strony czołowej),
  • Publikacje – podstrona wyświetlająca widok listy publikacji na podstawie danych z portalu MOST Wiedzy. Wspomniany portal zaciąga natomiast dane źródłowe z uczelnianego portalu Moja PG. Podstrona nie podlega samodzielnej modyfikacji na poziomie systemu eKontakt – dane źródłowe należy zweryfikować na własnym koncie w portalu Moja PG (w module Nauka).
  • Informacje – dodatkowa podstrona (wyświetlana po uprzedniej aktywacji), na której zamieszczać można własne treści – sposób aktywacji i korzystania z funkcjonalności opisano na stronie Praca z zakładką „Informacje”. Zawartość podstrony przeznaczona jest do samodzielnej modyfikacji przez użytkowników.
  • Plan – podstrona wyświetlająca siatkę kalendarza z zajęciami dydaktycznymi (informacje dotyczące zajęć pobierane są z portalu Moja PG). Z pewnych względów technicznych, zakładka wyświetla się wszystkim pracownikom Uczelni. Informacja o zajęciach jest umieszczana w siatce kalendarza, jeśli pracownik jest nauczycielem akademickim (NA). W przypadku osoby nie będącej NA, siatka kalendarza pozostanie niewypełniona. Podstrona nie podlega samodzielnej modyfikacji na poziomie systemu eKontakt – dane źródłowe (np. terminy i godziny konsultacji) należy wprowadzić po stronie własnego konta w portalu Moja PG (w module Nauczyciel).
  • Projekty – podstrona wyświetlająca widok listy projektów na podstawie danych z portalu MOST Wiedzy. Wspomniany portal zaciąga natomiast dane z uczelnianego portalu Moja PG. Podstrona nie podlega samodzielnej modyfikacji na poziomie systemu eKontakt – dane źródłowe należy zweryfikować na własnym koncie w portalu Moja PG (w module Projekty).

  Uwaga: w obecnym kształcie wizytówek, zasadniczo pracownik nie posiada możliwości dodawania innych (własnych) podstron w celu publikacji indywidualnych treści. Podstroną, w której obecnie pracownik może zamieścić dowolne treści, jest strona pt. Informacje. Trwają prace rozwojowe zmierzające do „uwolnienia” wizytówek tak, aby każdy pracownik dysponował możliwością zakładania wielu własnych podstron na wizytówce, zgodnie z potrzebami.

 3. Pole z imieniem i nazwiskiem osoby, uwzględniające tytuły naukowe i zawodowe – w uproszczeniu, dane pobierane są z uczelnianego portalu Moja PG; portal Moja PG importuje natomiast dane z systemu IT, w którym merytoryczne informacje wprowadzane są przez Dział Osobowy PG. Jeśli wyświetlane dane osobowe i/lub tytuły zawodowe lub naukowe nie są zgodne ze stanem faktycznym – należy skontaktować się z Działem Osobowym (który jest uprawniony do modyfikacji tych danych). Po wprowadzeniu ew. zmian przez Dział Osobowy w danych osobowych i/lub w tytułach zawodowych lub naukowych – zmiany te powinny zostać uwzględnione w wizytówce najpóźniej w ciągu jednej doby. Jeśli tak się nie stanie, sprawę należy zgłosić do Helpdesku, którego pracownicy dokonają synchronizacji danych w trybie wymuszonym.
 4. Pole email – wyświetla adres poczty elektronicznej, który wskazany jest w ustawieniach konta użytkownika na portalu Moja PG: Moje konto → zakładka Moje dane → ramka Dane kontaktowe (Widoczne na stronach internetowych PG) (piąta ramka licząc od góry) → górne pole E-mail w tej ramce. Uwaga: w górnym polu E-mail w omawianej ramce można wybrać jeden z dostępnych adresów mailowych w domenie pg.edu.pl – bez możliwości manualnego wpisania dowolnego adresu (nie można więc wskazać np. adresu poczty wydziałowej PG). Podstawowym (ogólnym) adresem każdego pracownika Uczelni pozostaje bowiem poczta w domenie „centralnej” pg.edu.pl. Dodatkowy adres (np. w domenie wydziałowej PG) można wpisać w dolnym polu „E-mail” przytoczonej ramki (pole przyjmuje dowolny adres poczty, również w domenie spoza Uczelni). Ze względów estetycznych, rekomenduje się ustawienie adresu w formie imie.nazwisko lub imie.nazwiskoliczba (dla osób posiadających liczbę w adresie), zamiast w formie skróconego loginu do portalu Moja PG.
 5. Pole numer telefonu – wyświetla numer telefonu kontaktowego jaki podany jest na tym stanowisku pracy, które prezentowane jest jako pierwsze w kolejności (na liście ewentualnych innych stanowisk).
 6. Pole adres strony domowej – domyślnie wyświetla dodatkowy (skrócony) adres wizytówki, tzw. alias. Brzmienie aliasu (tj. ciąg znaków po ukośniku) wynika z adresu poczty elektronicznej, który wskazany jest w ustawieniach konta użytkownika na portalu Moja PG: Moje konto → zakładka Moje dane → ramka Dane kontaktowe (Widoczne na stronach internetowych PG) (piąta ramka licząc od góry) → górne pole E-mail w tej ramce. Szczegóły dotyczące aliasu opisano na stronie Adres wizytówki. Omawiane pole może również wyświetlać jeden dodatkowy adres URL, np. zewnętrznej witryny internetowej. Sposób edycji danych w tym polu opisano na stronie Dodanie własnego adresu strony domowej. Użytkownik może zdefiniować jeden (i tylko jeden) dodatkowy adres URL, który musi zostać podany z użyciem protokołu http, https, ftp itp.
 7. Grafika ze zdjęciem – jeśli nie zostanie wskazana grafika ze zdjęciem po stronie CMS eKontakt, wówczas w wizytówce umieszczana jest grafika z osobistego profilu danej osoby – z portalu MOST Wiedzy. Jeśli zdjęcie osoby nie jest zamieszczone w portalu MOST Wiedzy, w wizytówce wyświetla się domyślna grafika symboliczna utrzymana w szarej kolorystyce – analogicznie jak na powyższym rysunku (grafika symboliczna jest również pobierana z portalu MOST Wiedzy). Rekomendowane jest pozostawienie tego pola jako pustego po stronie eKontakt-u oraz wgranie zdjęcia na poziomie portalu MOST Wiedzy: przejdź do opisu wykonania tej czynności.

  Alternatywnie, w tym polu można wskazać zdjęcie własnej osoby – na poziomie systemu eKontakt. Sposób wykonania tej czynności opisano na stronie Zdjęcie profilowe.

 8. Sekcja Zajmowane stanowiska
  • informacje o stanowisku/stanowiskach pracy oraz przypisaniu do jednostki organizacyjnej w uproszczeniu pobierane są z API uczelnianego portalu Moja PG; portal Moja PG importuje natomiast dane z systemu IT, w którym merytoryczne informacje wprowadzane są przez Dział Osobowy PG. Jeśli wyświetlane dane o stanowisku pracy i/lub o przypisaniu do jednostki organizacyjnej nie są zgodne ze stanem faktycznym – należy skontaktować się z Działem Osobowym (który jest uprawniony do modyfikacji tych danych). Po wprowadzeniu ew. zmian przez Dział Osobowy w danych osobowych i/lub w tytułach zawodowych lub naukowych – zmiany te powinny zostać uwzględnione w wizytówce najpóźniej w ciągu jednej doby. Jeśli tak się nie stanie, sprawę należy zgłosić do Helpdesku, którego pracownicy dokonają synchronizacji danych w trybie wymuszonym.
  • informacje o numerze pomieszczenia (lokalu), numerze telefonu oraz o adresie e-mail, skojarzone z danym stanowiskiem pracy, powinny być edytowane i utrzymywane zgodnie ze stanem faktycznym – samodzielnie przez pracownika. Edycji tych danych dokonuje się w ustawieniach konta w portalu Moja PG: Moje konto → zakładka Moje dane → ramka Dane kontaktowe (Widoczne na stronach internetowych PG) (piąta ramka licząc od góry) → przycisk Edytuj umieszczony pod danym stanowiskiem pracy. Uwaga: nazwa budynku i numer lokalu nie są wpisywane ręcznie, lecz wybierane z pól wyboru, zgodnie z oficjalnym wykazem lokali na Politechnice Gdańskiej. W szczególności może się zdarzyć, że pomieszczenie zwyczajowo (lub nawet „oficjalnie” w danym budynku) oznaczone pewnym symbolem – formalnie z punktu widzenia wykazu lokali, de facto posiada inne oznaczenie. W razie uwag lub wątpliwości dotyczących oznaczenia budynku/lokalu, należy skontaktować się z Działem Kształcenia (z Zespołem ds. ewidencji studentów i absolwentów) (który jest uprawniony do zarządzania wykazem lokali na PG). W razie zaistnienia potrzeby, aktualizację danych dotyczących budynku, numeru lokalu, numeru telefonu oraz adresu e-mail może również wykonać Helpdesk (jednak bez edycji oficjalnych oznaczeń i nazw: budynków oraz lokali, gdyż te dane wynikają z oficjalnego spisu lokali).
 9. Sekcja Pełnione funkcje – wyświetlana jest, o ile dana osoba pełni określone funkcje, np. Rektora, Dyrektora jednostki organizacyjnej, Kierownika katedry.
  • informacje dotyczące nazwy pełnionej funkcji oraz przypisanie do jednostki organizacyjnej w uproszczeniu pobierane są z API uczelnianego portalu Moja PG; portal Moja PG importuje natomiast dane z systemu IT, w którym merytoryczne informacje wprowadzane są przez Dział Osobowy PG. Jeśli wyświetlane dane o pełnionej funkcji i/lub o przypisaniu do jednostki organizacyjnej nie są zgodne ze stanem faktycznym – należy skontaktować się z Działem Osobowym (który jest uprawniony do modyfikacji tych danych). Po wprowadzeniu ew. zmian przez Dział Osobowy w danych osobowych i/lub w tytułach zawodowych lub naukowych – zmiany te powinny zostać uwzględnione w wizytówce najpóźniej w ciągu jednej doby. Jeśli tak się nie stanie, sprawę należy zgłosić do Helpdesku, którego pracownicy dokonają synchronizacji danych w trybie wymuszonym.
  • informacje o numerze pomieszczenia (lokalu), numerze telefonu oraz o adresie e-mail skojarzone z pełnioną funkcją mogą być, w razie zaistnienia potrzeby, zmienione przez Helpdesk.
 10. Pole Wiadomość dla studentów – jeśli to pole jest włączone w systemie eKontakt, wyświetla wówczas informacje wprowadzone w systemie CMS eKontakt. Pojemność pola wynosi 10 000 znaków kodu HTML (tj. w ramach pojemności liczone są łącznie: tagi HTML, atrybuty oraz wartości atrybutów HTML oraz treść właściwa wprowadzona przez użytkownika). Ze względu na ograniczenia techniczne, system nie zapewnia obsługi dwujęzyczności treści w tym polu (tj. identyczna treść będzie wyświetlana w wersjach językowych PL oraz EN wizytówki). Sposób edycji danych w tym polu opisano na stronie Edycja pola „Wiadomość dla studentów”.
 11. Pole Notka biograficzna  jeśli to pole nie jest wypełnione w CMS eKontakt, wówczas biogram wczytywany jest z profilu osoby w portalu MOST Wiedzy (obecnie jest to zdecydowanie rekomendowany sposób ustawienia tego pola). Pozostawienie tego pola pustego po stronie eKontakt-u, a co za tym idzie – pozwolenie na to, aby treść biogramu była automatycznie pobierana z portalu MOST Wiedzy jest ustawieniem optymalnym, ponieważ zapewnia obsługę dwujęzyczności tego pola. Wizytówka w systemie eKontakt wyświetlana w wersji językowej PL, będzie wyświetlała wersję PL biogramu. Ta sama wizytówka wyświetlana w wersji językowej EN, będzie wyświetlała wersję EN biogramu – zgodnie z treścią zamieszczoną w portalu MOST Wiedzy. Zaleca się więc zamieszczenie biogramu po stronie portalu MOST Wiedzy: przejdź do opisu wykonania tej czynności.

  Alternatywnie, można wprowadzić treść w tym polu po stronie systemu eKontakt, jednak ze względów technicznych, system nie zapewni wówczas obsługi dwujęzyczności treści. Wprowadzenie treści w tym polu (z poziomu eKontakt-u) spowoduje zaprzestanie wyświetlania biogramu z portalu MOST Wiedzy. Jeśli użytkownik usunie następnie treść tego pola (na poziomie eKontakt-u), treść biogramu będzie ponownie pobierana z portalu MOST Wiedzy. Pojemność pola Notka biograficzna na poziomie systemu CMS eKontakt wynosi 10 000 znaków kodu HTML (tj. w ramach pojemności liczone są łącznie: tagi HTML, atrybuty oraz wartości atrybutów HTML oraz treść właściwa wprowadzona przez użytkownika). Sposób edycji danych w tym polu opisano na stronie Edycja pola „Notka biograficzna”.

 12. Przycisk Pobierz vCard – kliknięcie na przycisk prowadzi do pobrania automatycznie generowanego pliku wizytówki vCard (.vcf) danej osoby. Wizytówka zapisana jest w najbardziej popularnym współcześnie systemie kodowania znaków, tj. UTF-8. Plik wizytówki może więc zostać zaimportowany bez przeszkód do takiego klienta poczty jak Mozilla Thunderbird. Jednak w starszych i mniej elastycznych aplikacjach, jak np. Kontakty systemu Windows lub MS Outlook, które domyślnie posługują się innym sposobem kodowania (np. Windows-1252) – polskie znaki diakrytyczne (tj. znaki z akcentem) mogą wyświetlać się błędnie. W takim przypadku należy dokonać odpowiedniej konwersji formatów w pliku .vcf, np. za pomocą popularnego (darmowego) edytora Notepad++.

Powiązane artykuły