Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Aktywacja zakładki „Informacje”

Domyślnie zakładka Informacje jest wyłączona w wizytówce. Aby ją włączyć, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do strony głównej PG: pg.edu.pl
 2. W prawym górnym rogu kliknij na przycisk Zaloguj. Zaloguj się, używając loginu oraz hasła takich jak do uczelnianego portalu Moja PG.
 3. Po zalogowaniu, w górnej części ekranu powinien ukazać się szary pasek narzędziowy – na całej szerokości ekranu.
 4. W prawej części wspomnianego paska narzędziowego wybierz: Przejdź do → Moja wizytówka. W wyniku tej czynności wyświetlona zostanie strona będąca wizytówką pracownika.
 5. Następnie w prawej skrajnej części paska narzędziowego kliknij na ciąg wyświetlający Twoje imię i nazwisko. Otworzy się okno Zarządzaj moim kontem.
 6. W lewej części tego okna wybrać zakładkę pt. Ustawienia konta prywatnego.
 7. Przejdź do dolnej części wyświetlonego widoku – tam, gdzie zlokalizowane są przyciski. Znajdź przycisk Włącz stronę informacyjną.
 8. Zapisz zmiany (za pomocą przycisku Zapisz), zamknij okno Zarządzaj moim kontem i odśwież stronę z wizytówką (za pomocą klawisza F5).
 9. Na wizytówce w granatowym pasku nawigacyjnym powinna być dostępna zakładka Informacje.

Korzystanie z zakładki „Informacje”

 1. Będąc zalogowany w CMS eKontakt, przejdź pod adres swojej wizytówki (z szarego paska narzędziowego wybierz: Przejdź do → Moja wizytówka). Kliknij na zakładkę Informacje.
 2. W trybie edycji w zakładce Informacje widoczne będą dwie ikony do edycji własnej treści. Dla wygody, ikony te są zduplikowane (duplikacja jest przydatna w miarę zwiększania się wysokości edytowanej treści) – kliknij na jedną z nich.
 3. Wyświetlony zostanie widok edycji treści. W centralnej części widoku dostępny będzie edytor treści. Dla ułatwienia, ikony edytora są podobne do menu popularnych edytorów treści, np. Word.
 4. Korzystając z edytora, wprowadzić można m.in.:
  • zawartość tekstową (w tym nagłówki, listy numerowane i punktowane),
  • odnośniki (linki, hiperłącza) do plików i/lub witryn internetowych,
  • grafikę (ilustracje, fotografie),
  • grafikę wraz z podlinkowaniem do plików i/lub witryn internetowych,
  • tabele (zawierające tekst, odnośniki, grafikę).

Umieszczanie zasobów plikowych – do wykorzystania w wizytówce

Korzystając z edytora treści, na stronie Informacje zamieścić można różnego rodzaju zawartość, np. związaną z materiałami dydaktycznymi dla studentów. Można również wstawiać odnośniki do zasobów plikowych. O ile pliki nie są umieszczone na określonym serwerze (np. wydziałowym lub prywatnym), należy je uprzednio zamieścić (opublikować) na serwerze systemu eKontakt. 

UWAGA!

Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku, jaki wgrać można na serwer wynosi 30 MB.

W celu wgrania pliku, wykonaj poniższe czynności:

 1. Z szarego paska narzędziowego wybierz: Przejdź do → Panel Sterowania.
 2. W lewej części widoku z dostępnego menu wybierz pozycję Dokumenty.
 3. W centralnej części wyświetlonego widoku dodawać można foldery (w celu uporządkowania zasobów plikowych): Dodaj → Folder oraz pliki: Dodaj → Dokument.Za pomocą opcji Dodaj → Dodaj wiele dokumentów na serwer wgrać można zbiorczo większą ilość plików (każdorazowo nie należy jednak przekraczać ilości ok. 120 plików). Zapoznaj się jednak uprzednio z uwagą dotyczącą tej opcji: przejdź do strony.
 4. Po zakończeniu etapu pracy z zasobami plikowymi, w lewej części szarego paska narzędziowego (w lewym górnym rogu widoku) kliknij na opcję Powrót do Moja wizytówka.
 5. Chcąc dodać link w zakładce Informacje do zasobu wgranego na serwerze eKontakt, zaznacz tekst, który ma być podlinkowany – a następnie wybierz z edytora opcję wstawiania łącza, po czym w wyświetlonym okienku wybierz przycisk Przeglądaj. Wskaż uprzednio wgrany zasób plikowy.


Powiązane artykuły