Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podstawowe pojęcia

Archiwizacja kursu polega na:

 • ukryciu kursu przed studentami (z możliwością pozostawienia ograniczonego dostępu do materiałów),
 • zmianie ról w kursie (Nauczyciel, Menedżer itp.) na rolę: Nauczyciel bez praw edycji,
 • usunięciu w ustawieniach kursu wskazania daty archiwizacji kursu (ponieważ została już wykonana), wyłączeniu w ustawieniach kursu powiadomienia o archiwizacji (ponieważ została już wykonana) oraz oznaczeniu kursu jako zarchiwizowany,
 • przeniesieniu kursu do ukrytej kategorii kursów archiwizowanych na platformie eNauczanie PG,
 • pozostawieniu treści, ocen i listy studentów znajdujących się w kursie – dla celów dokumentacyjnych.

Prowadzący nie traci całkowitego dostępu do kursu będącego w archiwizacji, lecz zachowuje dostęp w trybie tylko do odczytu.

Archiwizacja jest procesem jednokierunkowym, nie można jej odwrócić z poziomu interfejsu platformy.
Zadanie archiwizacyjne można wykonać jednocześnie z utworzeniem kopii dotychczasowego kursu, na przykład z przeznaczeniem na nowy semestr. Szczegóły podane są w dalszej części instrukcji.

Kopiowanie kursu polega na:

 • utworzeniu kopii kursu w kategorii, w której znajdował się kurs źródłowy (utworzona kopia będzie posiadać odrębny numer kursu i będzie posiadać dotychczasową treść skopiowanego kursu),
 • dodania do jego nazwy końcówki „- Nowy” lub „- Kopia”/„- Kopiuj”, a do krótkiej nazwy wygenerowanego ciągu 3 znaków w celu zagwarantowania jego unikalności (zarówno nazwa, jak i nazwa skrócona może być następnie zmieniona przez prowadzącego podczas edycji ustawień kursu),
 • ukryciu kursu dla uczestników w celu umożliwienia przygotowania treści przed oficjalną publikacją,
 • usunięciu dotychczasowych wszystkich uczestników poza osobami posiadającymi role: Nauczyciel, Menedżer, Nauczyciel bez praw edycji,
 • wyczyszczeniu daty archiwizacji kursu oraz daty powiadomienia – w ustawieniach kursu.

Kopiowanie pozwala na ponowne wykorzystanie stworzonych do tej pory treści w kursie, na przykład w związku z nową edycją kursu w danym semestrze.

Dostęp do materiałów po archiwizacji kursu:
W procesie archiwizacji kursu możemy samodzielnie zdecydować o pozostawieniu dostępu do materiałów studentom. Jest to funkcja eksperymentalna i nie zapewnia dostępu do wszystkich treści. Część z utworzonych aktywności może nie wyświetlić się lub pojawi się w bardzo ograniczonym zakresie.

W celu pozostawienia dostępu należy:

 • dla planowanej archiwizacji kursu: w ustawieniach kursu w sekcji "Archiwizacja kursu" zaznaczyć opcję "Pozwól studentom na dostęp do materiałów po archiwizacji kursu". Warto przejść pod link "Kliknij tutaj, aby zobaczyć jak wpłynie to na ten kurs.", aby zobaczyć które z aktywności mogą być niewidoczne;
 • podczas archiwizacji natychmiastowej: Zaznaczyć opcję "Pozwól studentom na dostęp do materiałów po archiwizacji kursu", która wyświetla się przed przyciskiem Archiwizuj kurs. Na ekranie powinna pojawić się informacja o tym jakie aktywności mogą mieć ograniczony dostęp lub być w pełni niewidoczne.

Korzystanie z Centrum Archiwizacji

W ogólnych ustawieniach kursu dostępna jest sekcja Archiwizacja kursu.

Włączenie daty archiwizacji kursu spowoduje automatyczne uruchomienie procesu archiwizacji kursu w podanym terminie. Sugerowaną datą jest data po ukończeniu sesji poprawkowej danego semestru.

Włączenie terminu przypomnienia spowoduje wyświetlenie komunikatu w kursie o nadchodzącej archiwizacji. Jeżeli termin przypomnienia nie został wybrany, system automatycznie wyświetli w kursie powiadomienie na 15 dni przed zaplanowanym terminem archiwizacji.

Opcja Kurs archiwizowany ma znaczenie techniczne i domyślnie jest zablokowana do edycji. System samoczynnie obsługuje to pole i nie ma potrzeby jego zmiany przez użytkownika.

Widok Archiwizacji w menu kursu

Po wejściu w dany kurs wyświetlany jest jego widok ogólny. Kliknij na opcję Więcej w poziomym menu pod nagłówkiem z nazwą kursu. W wyświetlonym menu wybierz pozycję Archiwizacja.


Spowoduje to wyświetlenie widoku Archiwizacji, który udostępnia trzy przyciski:

 • Utwórz kopię przenosi użytkownika do procesu tworzenia kopii, co będzie sygnalizować pasek postępu. Należy cierpliwie zaczekać do jej utworzenia i nie odświeżać strony (ze względów wydajnościowych system nie wykonuje zadania natychmiast na żądanie, lecz ustawia zadanie w kolejce bieżących zadań; w przypadku rozbudowanych kursów może to potrwać nawet dłużej niż 30 minut).
  Po przygotowaniu kopii, wyświetlany jest przycisk z możliwością natychmiastowej archiwizacji kursu źródłowego (z którego utworzona została przed chwilą kopia). Zadanie to pomija ewentualnie ustawiony termin automatycznej archiwizacji w ramach kursu.
 • Archiwizuj teraz – realizuje natychmiastową archiwizację kursu (niezależnie od ewentualnie ustawionego terminu automatycznej archiwizacji w ramach kursu)
 • Przejdź do ustawień kursu – stanowi skrót prowadzący do ustawień ogólnych kursu. Dzięki temu można szybko przejść np. do sekcji Archiwizacja kursu.Powiązane artykuły