Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Edytor tekstowy na platformie Moodle pozwala użytkownikowi wprowadzić dowolny wzór matematyczny poprzez proste graficzne narzędzie


Aby uruchomić narzędzie do wprowadzania wzorów należy z paska narzędzi edytora tekstowego kliknąć ikonę  .  Wstawianie kolejnych elementów wzoru polega na wybieraniu ich z listy dostępnych symboli. Lista symboli jest podzielona na pięć kategorii, przechodzenie pomiędzy kategoriami polega na przełączaniu zakładek z górnego paska:

 - cyfry, operatory arytmetyczne, stałe matematyczne, szablony indeksowania i tworzenia ułamków,

 - kwantyfikatory, operatory logiczne i algebraiczne, szablony najczęściej wykorzystywanych funkcji,

  - litery alfabetu łacińskiego,

 - litery alfabetu greckiego,

 – macierze i wyznaczniki.


Tworzenie wzoru polega na wstawianiu odpowiednich symboli w odpowiednie miejsca. Przechodzenie pomiędzy polami wzoru (np. z licznika ułamka do jego mianownika) umożliwiają kursory , Aby wstawić symbol należy znaleźć go na liście i kliknąć. Jeśli wprowadzisz niepoprawny symbol możesz go usunąć używając W każdym momencie można usunąć wszystkie zapisane znaki i zacząć edycję od początku –  .

Po zakończeniu wprowadzania wzoru należy wcisnąć Wstaw wzór.


Powiązane artykuły