Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Będąc w kursie, w centralnej części widoku znajduje się zawartość kursu, która zwykle podzielona jest na sekcje, czyli moduły kursu. Pierwszy moduł z reguły zawiera podstawowe informacje na temat kursu (wprowadzenie), czyli np. sylabus, literaturę, opis modułów kursu i zasad korzystania z nich, słownik pojęć. Kolejne moduły zawierają materiał z poszczególnych tematów lub zajęć. W przypadku kursu wspomagającego tradycyjne nauczanie, mogą tam być zawarte jedynie materiały dydaktyczne (bez dodatkowych opisów umieszczonych przez prowadzącego).

W lewej części widoku mogą się znajdować bloki pomocne podczas korzystania z kursu. Zależnie od kontekstu, mogą to być:

 • podgląd ocen (dziennik zawierający punktację za wykonane quizy, zadania, lekcje, itp.)
 • widok nadchodzących wydarzeń (informacja o terminach dostępu do quizów, zadań, odbywających się spotkaniach w formie czatu)
 • dostęp do wybranego rodzaju składowej (czyli funkcjonalności platformy),
 • menu główne – dostępne już na stronie głównej platformy,
 • blok nawigacyjny – umożliwia poruszanie się po kursach i składowych danego kursu.

Główna treść kursu może być kształtowana przez paletę aktywności oraz zasobów, które stanowią o wartości platformy e-Learningowej.

Aktywności

 • Ankieta (Moduł Ankieta zawiera trzy typy instrumentów dla badania oceny i stymulowania kształcenia w środowisku on-line. Nauczyciel może wykorzystać je w celu zebrania danych o swojej klasie i refleksji nad własnymi metodami nauczania.)
 • Certyfikat (Moduł Certyfikat umożliwia stworzenie certyfikatu, jaki otrzymają studenci po zakończeniu kursu. Możemy zadecydować zarówno o jego wyglądzie jak i treści.)
 • Czat (Moduł Czat pozwala uczestnikom na dyskusję poprzez sieć w czasie rzeczywistym. Jest to użyteczne narzędzie pozwalające na lepsze zrozumienie siebie nawzajem oraz tematu, który jest omawiany – sposób funkcjonowania pokojów czatu zasadniczo różni się od asynchronicznych forów.)
 • Forum (Ten moduł może być bardzo istotny na kursie – właśnie w nim odbywa się większość dyskusji. Fora mogą posiadać różną strukturę i mogą umożliwiać ocenę każdego postu przez współuczestników. Posty mogą być przeglądane w różnych formatach i mogą zawierać załączniki. Uczestnicy, którzy są subskrybentami forum otrzymają pocztą elektroniczną kopie każdego nowego postu. Prowadzący może narzucić subskrypcję wszystkim uczestnikom.)
 • Frekwencja (Moduł listy obecności umożliwia prowadzącemu sprawdzanie obecności podczas trwania zajęć. Studenci mają wgląd w informacje o swoich obecnościach. Prowadzący może utworzyć wiele terminów i oznaczyć status obecności jako: "Obecny", "Nieobecny", "Spóźniony" lub "Usprawiedliwiony". Może również wprowadzić własne statusy – według indywidualnych potrzeb. W ramach modułu dostępne są raporty dotyczące wszystkich użytkowników jak również z możliwością wyboru obecności danego studenta.)
 • Głosowanie (Moduł Głosowanie umożliwia nauczycielowi zadawanie pytań i określenie listy wielokrotnych odpowiedzi.)
 • Lekcja (Lekcja pozwala na przedstawienie treści w interesujący sposób na wielu stronach. Każda strona zwykle kończy się pytaniem i kilkoma odpowiedziami. W zależności od postępów studenta, albo idzie on do przodu z materiałem, albo jest cofany. Nawigacja lekcji może być uproszczona ale może też być dużo bardziej skomplikowana w zależności od struktury materiału lekcyjnego.)
 • Opinia zwrotna (Moduł Opinia zwrotna umożliwia stworzenie ankiety do zbierania informacji zwrotnych od uczestników kursu przy użyciu różnorodnych rodzajów pytań, w tym pytań wielokrotnego wyboru, opcji Tak/Nie lub wprowadzania tekstu odpowiedzi. Informacje zwrotne mogą być anonimowe, a wyniki mogą być wyświetlane dla wszystkich uczestników lub ograniczone tylko do informacji prowadzącego kurs.)
 • Pakiet Scorm (Pakiet SCORM jest zbiorem plików przygotowanych zgodnie z pewnym ustalonym standardem, za pomocą tej aktywności można importować treść np. z oprogramowania Lectora)
 • Quiz Hot Potatoes (Moduł HotPot pozwala nauczycielom dostarczane interaktywnych materiałów edukacyjnych dla ich studentów przez Moodle i pokazywanie raportów o odpowiedziach studentów i wyników.)
 • Słownik pojęć (Moduł Słownik pojęć umożliwia uczestnikom stworzenie i prowadzenie spisu definicji i pojęć lub gromadzenie i organizowanie zasobów lub informacji.)
 • Test (Quiz) (Moduł Test pozwala nauczycielowi na tworzenie testów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, dopasowań i innych rodzajów. Każde podejście jest automatycznie oceniane, a prowadzący może decydować, czy wyświetlać informacje zwrotne i/lub poprawne odpowiedzi.)
 • Warsztat (Moduł Warsztat pozwala na zbieranie, przeglądanie oraz wzajemną recenzję prac przesłanych przez studentów. Studenci składają prace w dowolnym formacie (mogą być to pliki takie jak word, excel, graficzne itp, lub tekst wprowadzany bezpośrednio do edytora).
 • Webinarium (Zaplanuj swoje spotkanie używając aplikacji Webinarium. Aplikacja Webinarium pozwala Ci bezpośrednio z platformy Moodle, zaprosić swoich studentów na spotkanie.)
 • Wiki (Moduł Wiki umożliwia uczestnikom dodawanie i edytowanie zbioru powiązanych ze sobą stron. Wiki może być tworzone w trybie grupowym, wtedy jest edytowana przez wszystkich uczestników lub w trybie indywidualnym – wtedy każdy tworzy swoją odrębną wiki.)
 • Wybór grupy (Aktywność Wybór grupy umożliwia studentom dokonanie samodzielnego wyboru grupy w kursie. Nauczyciel może które grupy mogą być wybrane przez studenta oraz maksymalną liczbę studentów w każdej z nich.)
 • Zadanie (Moduł Zadanie pozwala nauczycielowi na komunikowanie się, zbieranie prac, ocenę i ich komentowanie.)Zasoby

 • Adres URL (Adres URL umożliwia dodanie linku do strony WWW. Prowadzący może dodać link m.in. do strony głównej ale również do dokumentów czy obrazów znajdujących się na stronie WWW.)
 • Etykieta (Moduł Etykieta  umożliwia wstawienie tekstu i obrazów pomiędzy aktywnościami na stronie kursu.)
 • Folder (Moduł Folder pozwala na wyświetlanie wielu plików w pojedynczym folderze, redukując potrzebę przewijania strony.)
 • Książka (Książka jest zasobem będącym repozytorium materiałów do nauki zawierającym różne aktywności oferowane przez platformę.)
 • Plik (Moduł Plik umożliwia dodanie pliku jako zasobu dostępnego z poziomu kursu. W zależności od ustawień sposobu wyświetlania pliku, jego zawartość może być wyświetlana np. na całej stronie przeglądarki internetowej lub może być udostępniona w postaci zasobu z wymuszoną opcją pobierania. Należy upewnić się czy studenci mają zainstalowane odpowiednie oprogramowanie niezbędne do otworzenia zawartości udostępnianego pliku. Plik może być udostępniony m.in. w formie: * prezentacji wykładowych * materiałów wspomagających zajęcia laboratoryjne.)
 • Strona (Moduł Strona pozwala na tworzenie stron przy pomocy edytora tekstowego. Strona może zawierać tekst, grafikę, dźwięk, wideo, linki do innych stron oraz wbudowaną zawartość taką jak np. Google Maps czy Youtube. Dla dużej ilości treści zaleca się wykorzystanie modułu książki zamiast pojedynczej strony.)

Powiązane artykuły