Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Portal eNauczanie udostępnia m.in. zasób Zbiór dokumentów, który służy do zamieszczania w kursie dokumentów (plików) – wyłącznie w formacie PDF w trybie chronionym, to znaczy z wyłączoną możliwością pobierania i drukowania plików przez uczestników kursu. Zasób może być przydatny dla tych Prowadzących, którzy z różnych powodów chcieliby zapobiec bezpośredniemu pobieraniu (zapisywaniu) plików na dysk przez studentów lub ich drukowaniu, nie wyklucza jednak innych metod kopiowania dokumentu opisanych poniżej.

Wskazówka

Ze względów technicznych, zasób współpracuje wyłącznie z plikami PDF – inne formaty trudno byłoby wyświetlić w sposób uniwersalny w przeglądarce internetowej z jednoczesnym ograniczeniem drukowania lub pobierania. Prowadzący, który dysponuje materiałami w innych formatach (prezentacje PowerPoint, dokumenty Word, dokumentacja inżynierska w natywnym formacie, pliki graficzne itp.), które chciałby wyświetlić w sposób chroniony w eNauczaniu, powinien skorzystać z możliwości eksportu/konwersji danego pliku do formatu PDF (spod oprogramowania, w którym opracowany został materiał źródłowy). Większość współczesnych pakietów biurowych oraz programów inżynierskich posiada wbudowaną funkcję zapisu do PDF. Alternatywnie można również skorzystać z tzw. wirtualnych drukarek PDF. Przykładem jest dość popularne darmowe narzędzie PDFCreator.

UWAGA!

Należy pamiętać, że omawiane rozwiązanie nie zapobiega wykonywaniu zrzutów z ekranu, nagrywaniu obrazu z monitora oraz działaniom inżynierii wstecznej za pomocą programów narzędziowych i wtyczek do przeglądarek. W konsekwencji, metodami kombinowanymi, uczestnik może być w stanie pozyskać treść z materiałów umieszczonych w kursie. W przypadku szczególnie chronionych materiałów, Prowadzący może rozważyć wyświetlanie materiałów dydaktycznych za pomocą udostępniania własnego pulpitu z w ramach rozwiązań webinarowych. Jednak nawet w tym przypadku uczestnicy mogą być w stanie wykonać zrzuty ekranu.

Dodanie zasobu do kursu i korzystanie z niego

W celu rozpoczęcia pracy z zasobem Zbiór dokumentów w danym kursie elektronicznym, należy zalogować się do eNauczania, przejść do posiadanego kursu, po czym włączyć tryb edycji (widok ogólny po wejściu w kurs → ikona koła zębatego → Włącz tryb edycji).

Następnie w zamierzonym miejscu kursu kliknij w opcję Dodaj aktywność lub zasób.

Z wyświetlonej listy wskaż zasób Zbiór dokumentów i kliknij przycisk Dodaj.

Moduł zostanie dodany do kursu i od razu wyświetli się tryb edycji ustawień:

1.W polu Nazwa nadaj nazwę temu składnikowi kursu, zgodnie z treścią zawartą w plikach PDF, które za chwilę umieścisz.

2. W opcji Wyświetlaj zawartość zbioru możesz zdecydować, czy grupę dokumentów PDF wyświetlać w postaci jednej pozycji w kursie, po kliknięciu której wyświetlone zostaną poszczególne pliki (ustawienie pn. Zgrupowane w osobną aktywność (folder)) czy też w treści kursu bezpośrednio prezentować odnośniki do poszczególnych plików (ustawienie pn. Wyświetlaj na stronie kursu). Można w tym miejscu zarządzać również opcją Pokaż zawartość podfolderów.

3. Główne miejsce widoku ustawień stanowi sekcja o nazwie PDF, w której Prowadzący umieszcza pliki luzem (akceptowane są wyłącznie pliki o rozszerzeniu PDF) lub w ramach folderów grupujących zestaw dokumentów. Za pomocą przycisku (1) dodawać można pojedyncze pliki, natomiast przycisk (2) pozwala tworzyć podfoldery. Po wejściu w dany podfolder, w ramach zasobu można osadzić kolejne pliki lub bardziej zagnieżdżone podfoldery, tworząc w ten sposób swoistą strukturę dokumentów w ramach kursu.

4. Kolejne dostępne sekcje ustawień są typowe dla każdego rodzaju zasobów w eNauczaniu i domyślnie nie wymagają modyfikacji.

5. Finalnie potwierdź ustawienia zasobu za pomocą przycisku Zapisz i wróć do kursu albo Zapisz i wyświetl.

6. Pliki PDF otwierane za pomocą omawianego zasobu prezentowane będą w dedykowanej przeglądarce, spod której drukowanie treści oraz pobieranie plików na własny komputer jest zdecydowanie utrudnione, zgodnie z przyjętą ideą.

Przykładowy wygląd zasobu Zbiór dokumentów po wgraniu plików i po zdefiniowaniu jednego folderu:Powiązane artykuły