Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jedną z dostępnych aktywności na platformie eNauczanie PG jest Zadanie.


Ten typ treści w kursie umożliwia prowadzącemu określenie pracy, którą studenci mają wykonać i przedstawić w formie elektronicznej, przesyłając na serwer platformy. Typowe zastosowanie to przesyłanie projektów, sprawozdań, raportów studenckich itp. Moduł posiada funkcje umożliwiające wystawianie ocen. Jeśli ocenie będzie podlegać przesłany plik, domyślnie format przesyłanych danych pozostaje dowolny, można go jednak ograniczyć do wskazanych formatów.

Dodanie aktywności do kursu i korzystanie z niej

W celu rozpoczęcia pracy z aktywnością Zadanie w danym kursie elektronicznym, należy zalogować się do eNauczania, przejść do posiadanego kursu, po czym włączyć tryb edycji (widok ogólny po wejściu w kurs → ikona koła zębatego → Włącz tryb edycji).

Następnie w zamierzonym miejscu kursu kliknij w opcję Dodaj aktywność lub zasób.

Z wyświetlonej listy wskaż aktywność Zadanie (ostatnia pozycja na liście aktywności) i kliknij przycisk Dodaj. Moduł zostanie dodany do kursu i od razu wyświetli się tryb edycji ustawień:

  1. W polu Nazwa zadania podaj komunikatywną nazwę zadania, zgodnie z tym, jakich efektów pracy studentów będziesz oczekiwać.
  2. Opis pozostaje opcjonalny. Może być jednak przydatny, jeśli stawiasz wiele konkretnych wymagań dotyczących nadsyłanych prac.
  3. W opcji Dodatkowe pliki możesz wgrać niezbędne lub pomocne pliki w kontekście zadania wykonywanego przez studentów (np. wzór sprawozdania lub wzór strony frontowej nadsyłanej pracy).
  4. W sekcji Dostępność należy określić ramy czasowe działania aktywności:
  • jeśli pole Zezwól na przesyłanie zadań od będzie włączone, uczestnicy kursu nie będą mogli nadsyłać prac przed wskazanym terminem (zalecamy włączyć pole i podać datę oraz godzinę),
  • jeśli pole Termin oddania będzie włączone, wskazana zostanie data oczekiwanego złożenia pracy przez studentów. Prace oddane po tym terminie oznaczane będą jako opóźnione (zalecamy włączyć pole i podać datę oraz godzinę),
  • jeśli pole Ostateczny termin będzie włączone, nie będzie możliwe oddanie zadania po upływie wskazanego terminu (zalecamy włączyć pole i podać datę oraz godzinę),
  • ostatnie pole Przypomnij mi o ocenianiu do… umożliwia wskazanie prowadzącemu daty i godziny, do której czynność oceniania powinna być sfinalizowana. Przypomnienie o tym terminie będzie wyświetlane w kokpicie użytkownika

5. Bardzo istotne są opcje zawarte w sekcji Typy zadań. W pierwszej dostępnej tam opcji, tj. Typy zadań należy ustalić, w jakim trybie będzie funkcjonować zadanie:

  • Tekst online – studenci będą mogli umieszczać bezpośrednio swoje odpowiedzi w aktywności Zadanie w formie zawartości tekstowej
  • Przesyłane pliki (najczęściej stosowane) – studenci będą mogli przesyłać swoje prace (zadania, opracowania, sprawozdania) w formie plików: jednego lub więcej. Maksymalna wielkość pojedynczego pliku wynosi 100MB. Przy włączonej opcji, ustawić można również ilość akceptowanych prac od jednej osoby oraz dozwolone (wg Twojego uznania) rozszerzenia przesyłanych plików.

Z Zadania można również skorzystać w sposób bardziej uniwersalny, to znaczy przy wyłączonych obu ww. opcjach uczestnik kursu nie będzie musiał niczego przesyłać. Wówczas taki składnik kursu umożliwia prowadzącemu stosowanie ewidencji ocen np. za inne czynności lub wykonane zadania znane prowadzącemu (zgodnie z potrzebami), np. wykonanie makiety architektonicznej. Dodając kilka takich aktywności, prowadzący może oddzielnie oceniać takie osiągnięcia studentów, które nie dają się sprowadzić do formy cyfrowej.

6. W sekcji Ustawienia przesyłania zadania warto włączyć opcję Wymagać oświadczenia dot. przesyłanej pracy? – dzięki temu zwiększysz wśród uczestników kursu świadomość, że powinni przesyłać opracowania będące wyłącznie ich autorstwa.

7. Zapisz ustawienia, klikając na jeden z dwóch przycisków na damym dole widoku. Będąc w widoku ogólnym kursu, kliknięcie na Zadanie jako składnika kursu umożliwia prowadzącemu przejrzenie prostych statystyk oraz przejście do zbiorczego widoku nadesłanych prac (z możliwością wystawienia oceny wraz z komentarzem) – służy do tego przycisk Zobacz wszystkie zadania. Z kolei kliknięcie na przycisk Ocena prowadzi do specjalnego widoku oceniania z możliwością zamieszczania adnotacji, uwag, podkreśleń itp. Widok oceniania współpracuje z plikami w formacie PDF. Jeśli więc nie ma przeciwskazań, to do nadsyłanych plików rekomendujemy wskazanie formatu PDF.

Jeśli studenci nadesłali swoje prace do ocenienia (tj. istnieje co najmniej jedna praca do oceny), możesz kliknąć na przyciskZobacz wszystkie zadania. Jeśli nie ma nic do ocenienia – widok będzie opatrzony adnotacją: „Brak danych do wyświetlenia”.

W celu zapewnienia komfortu podczas pracy w tym widoku, przełącz eNauczanie w tryb widoku prezentacji – w lewym górnym rogu kliknij na ikonę strzałek. Dzięki temu, widok związany z ocenianiem zajmie praktycznie całą dostępną szerokość ekranu.

Przy wystawianiu oceny, możliwe jest opatrzenie oceny komentarzem prowadzącego. Ocena zostanie odnotowana w Dzienniku ocen w ramach kursu.

W celu orientacyjnego upewnienia się, w jaki sposób przygotowaną aktywność widzą studenci, możesz z górnego paska narzędziowego kliknąć na własne imię i nazwisko. Wyświetlone zostanie menu, którego ostatnia pozycja to Zmień rolę na… – wybierz rolę studenta. Zobaczysz wówczas kurs z perspektywy studenta. Po dokonaniu inspekcji, należy wrócić do tego pola i wybrać Powrót do mojej standardowej roli.


Możesz również obejrzeć screencast opisujący ustawienia aktywności Zadanie.

Więcej nagrań znajdziesz na stronie Przewodnika po eNauczaniu.Powiązane artykuły