Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

W celu realizacji obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych i potwierdzenia samodzielnej pracy studenta w ramach egzaminów realizowanych przy użyciu platformy eNauczanie, treści w ramach tworzonego kursu muszą zostać przygotowane według określonej procedury.


Metoda ta sprowadza się do dwóch kroków:

  • odpowiedniego przygotowania aktywności typu Kwestionariusz i uzupełnienia klauzul,
  • dodania ograniczeń uruchomienia aktywności związanych z egzaminem,

Metoda gwarantuje konieczność zaakceptowania klauzuli informacyjnej i oświadczenia PRZED rozpoczęciem jakichkolwiek aktywności związanych z egzaminem, jednocześnie zabraniając wejścia w egzamin bez zaakceptowania zgód.

Instrukcja krok po kroku

W celu jej przeprowadzenia wymagane jest:

  1. Zmiana ustawień kursu poprzez wybór ikony trybika znajdującej się na stronie kursu i wybranie opcji Edytuj ustawienia, a następnie w formularzu edycji ustawienie na 'Tak' opcji 'Włącz śledzenie ukończenia' w sekcji 'Śledzenie ukończenia'.

2. Włączenia trybu edycji na stronie kursu i dodania aktywności typu "Kwestionariusz" wybierając przycisk "Dodaj aktywność lub zasób" w wybranej sekcji kursu:

3. Uzupełnienia nazwy tworzonego kwestionariusza jako:

{mlang en}Examined student's statements{mlang}{mlang pl}Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu{mlang}

a w polu Opis:

{mlang pl}Aby przystąpić do egzaminu, musisz wypełnić oświadczenie.{mlang}{mlang en}You must complete a declaration form to take the exam.{mlang}

Tak wprowadzona nazwa gwarantuje poprawne jej wyświetlanie zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

4. W sekcji 'Opcje odpowiedzi' w trakcie tworzenia kwestionariusza zaznaczamy opcje odpowiedzi jednorazowej bez podglądu wyników, zgodnie ze zrzutem ekranu:

oraz sekcji Ukończenie aktywności zgodnie ze zrzutem ekranu:

Zapisujemy kwestionariusz wybierając "Zapisz i kontynuuj". W kolejnym widoku możemy dodać pytania, co należy wykonać trzy razy. Wybieramy przycisk Dodaj pytania, a następnie z rozwijanej listy wybieramy typ "Pola do zaznaczenia" i akceptujemy przyciskiem Dodaj wybrany typ zapytania. Uzupełniamy ekran dodawania pytania według wytycznych opisanych poniżej, akceptując zmiany przyciskiem Zapisz zmiany, a następnie tworząc nowe pytanie:

PYTANIE 1:
Nazwa pytania: Samodzielna praca studenta
Wymagana odpowiedź: tak
Min. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1
Max. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1

Tekst pytania
{mlang pl}Oświadczam, że zobowiązuję się do samodzielnej pracy podczas zdawania egzaminu/zaliczenia  prowadzonego w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych pod rygorem jego przerwania lub negatywnego wyniku.{mlang}

{mlang en}I hereby declare that I undertake to work independently while taking the exam/obtain credit using information technology (IT tools) conducted in the remote form, subject to being interrupted and stopped
or given a negative result.{mlang}
Możliwe odpowiedzi:
Zgadzam się z oświadczeniem


PYTANIE 2:
Nazwa pytania: Uznanie osiągnięcia efektów
Wymagana odpowiedź: tak
Min. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1
Max. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1

Tekst pytania
{mlang pl}Oświadczam, że praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się została wykonana przeze mnie samodzielnie.{mlang}

{mlang en}I declare that the work which is the basis for recognition of the achievement of learning outcomes was done by me individually.{mlang}
Możliwe odpowiedzi:
Zgadzam się z oświadczeniem


Możliwe odpowiedzi:

PYTANIE 3:
Nazwa pytania: Przetwarzanie danych
Wymagana odpowiedź: tak
Min. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1
Max. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1

UWAGA!

Edytując pytanie 3, w edytorze tekstu należy przejść do trybu edycji kodu HTML i tam wkleić treść pytania:


Tekst pytania:

Tekst pytania
<p><span class="multilang-begin mceNonEditable" lang="pl" xml:lang="pl"><span class="multilang-begin mceNonEditable" lang="pl" xml:lang="pl">{mlang pl}</span></span>Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z zaliczeniami realizowanymi w formie zdalnej: <a href="https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/draftfile.php/156975/user/draft/818603171/klauzula%20informacyjna%20PL%20-%20zdalne%20zaliczenia.docx">pobierz klauzulę informacyjną (PDF)</a><span class="multilang-end mceNonEditable"><span class="multilang-end mceNonEditable">{mlang}</span></span></p>
<p><span class="multilang-begin mceNonEditable" lang="en" xml:lang="en"><span class="multilang-begin mceNonEditable" lang="en" xml:lang="en">{mlang en}</span></span>Learn more about the way we process your personal data during online examination: <a href="https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/draftfile.php/156975/user/draft/818603171/klauzula%20informacyjna%20EN%20-%20zdalne%20zaliczenia.docx">download information (PDF)</a><span class="multilang-end mceNonEditable"><span class="multilang-end mceNonEditable">{mlang}</span></span></p> 
Możliwe odpowiedzi:
Zapoznałem się i zgadzam na przetwarzanie danych osobowych

6. Po dodaniu pytań możemy przejść na stronę kursu.

Teraz, pozostając w trybie edycji, wybieramy Modyfikuj -> Edytuj ustawienia przy tych aktywnościach, które wymagają zaakceptowania klauzuli (czyli te związane z procesem egzaminacyjnym).
Dla każdej z tych aktywności, w formularzu Edycji ustawień aktywności, należy odnaleźć sekcję Ogranicz dostęp i wybrać tam ograniczenie korzystając z przycisku Dodaj ograniczenie -> Ukończenie Aktywności i wybrania z listy nazwy kwestionariusza, który stworzyliśmy (według instrukcji, powinien nazywać się Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu). Ustawienia te powinny wyglądać tak jak na poniższym zrzucie ekranu:

Ten krok ponawiamy dla każdej aktywności wykorzystywanej w trakcie egzaminu.


Powiązane artykuły  • No labels