Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po zdefiniowaniu poszczególnych kursów na danym kierunku kształcenia możemy przejść do dodania do nich przedmiotów. 


Przedmioty dodajemy do poszczególnych semestrów i odbywa się to z zakładki Lista przedmiotów znajdującej się na danym kursie.

Przy dodawaniu przedmiotu w danym semestrze mamy możliwość skorzystania z jednej z trzech opcji:

 • Dodanie przedmiotu,
 • Utworzenie modułu zajęć na podstawie definicji,
 • Utworzenie modułu zajęć na podstawie istniejącego.

Po wybraniu przycisku Dodaj przedmiot mamy możliwość dodania przedmiotu na podstawie:

Różnica między definicją przedmiotu, a instancją jest taka, że instancja przedmiotu odnosi się do przedmiotu, który już istniał (bądź istnieje) i był (bądź jest) wykorzystywany. Dzięki temu, dane odnośnie tego przedmiotu były już wcześniej zdefiniowane. Natomiast w przypadku definicji musimy pewne elementy zdefiniować i dodać do tworzonego przedmiotu. Są to m.in. informacje podstawowe dotyczące przedmiotu, jego punktu ECTS,  czy godziny.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis informacje dot. poszczególnych funkcjonalności (kliknij aby rozwinąć).

Wybierając opcję nowa definicja zostaniemy przeniesieni do okna, gdzie musimy wypełnić takie informacje jak:

 • Nazwa – opis słowny,
 • Angielska nazwa – opis słowny,
 • Skrócona nazwa – opis słowny,
 • Nazwa na suplemencie – opis słowny,
 • Kod (eDziekanat) – opis słowny,
 • ECTS – opis słowny,
 • Identyfikator wydziału głównego – wybór z listy,
 • Przedmiot inżynierski – pole wyboru,
 • Zaliczenie bez oceny – pole wyboru,
 • Rodzaj laboratoriów – wybór z listy,
 • Opis – opis słowny,
 • Liczba godzin (wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, zajęć projektowych, seminariów, nauczania na odległość, konsultacji, pracy własnej) – wartość liczbowa,
 • Cecha – wybór (opcjonalny) z listy.

Po wypełnieniu potrzebnych danych klikamy przycisk Zapisz i dodaj do kursu. W ten sposób przedmiot, który stworzyliśmy od podstaw na nowo, został dodany do naszego kursu.

Aplikacja nadała kod naszego przedmiotu (pole: Kod {PK}), nie posiada on jeszcze karty przedmiotu, a także nie jest opublikowany. W tym momencie musimy uzupełnić pozostałe dane dotyczące tego przedmiotu poprzez kliknięcie w przycisk akcji Edycja:

W tym momencie pojawi nam się nowe okno, w którym będziemy mogli edytować część wcześniej wypełnionych danych, a także definiować nowe pola takie jak:

 • Grupa zajęć programu studiów – wybór z listy,

Pole to ma bezpośredni wpływ na wydruk oraz podliczanie godzin przedmiotów w poszczególnych grupach przedmiotów.

 • Osoba odpowiedzialna – wybór z listy pracowników PG,
 • Obowiązkowy – pole wyboru,
 • Rodzaj zaliczenia – wybór z listy,
 • Wymagana karta ECTS – pole wyboru.

Po zdefiniowaniu powyższych pól klikamy przycisk Zapisz. Następnie musimy przejść do uzupełnieniu efektów kształcenia dla danego przedmiotu. Odbywa się to poprzez użycie przycisku Dodaj w sekcji Efekty kształcenia.

Pojawi nam się nowe okno z efektami kształcenia, które wcześniej przypisaliśmy do naszego kursu. Dodajemy je przy użyciu przycisku Dodaj:

Po dodaniu wybranych efektów kształcenia klikamy przycisk Anuluj.

Kolejnym krokiem jest dodanie karty przedmiotu. Aby tego dokonać klikamy przycisk Powrót w sekcji „Instancja przedmiotu” co spowoduje przeniesienie nas do okna głównego kursu. W tym momencie klikamy na nazwę naszego przedmiotu/modułu zajęć. Pokaże nam się nowe okno Dane karty.

Klikamy ikonę „Utwórz kartę”. W tym momencie została utworzona karta przedmiotu. Są do niej przypisane te efekty kształcenia, które przypisaliśmy od przedmiotu (z puli efektów kształcenia dla naszego kursu).

UWAGA!

Jeśli w tym momencie mamy potrzebę dodać kolejne efekty kształcenia w karcie przedmiotu to musimy najpierw dodać je do przedmiotu.

Na tym etapie klikamy przycisk Zapisz, ponieważ szczegóły karty przedmiotu wypełnia nauczyciel, którego przypisaliśmy do przedmiotu.

UWAGA!

Jeśli utworzona karta przedmiotu jest w tym stanie, to nauczyciel akademicki wchodząc u siebie w aplikację Nauczyciel → Przedmioty (wszystkie/przyszłe) będzie ten przedmiot widział i wiedział, że karta przedmiotu jest do wypełnienia.

Dodawanie przedmiotu na podstawie nowej definicji jest najbardziej czasochłonne zarówno dla koordynatora jak i nauczyciela (który musi wypełniać kartę przedmiotu).

Możemy zatem dodać kolejny przedmiot korzystając z opcji Na podstawie istniejącej definicji.

Rozpoczynamy od wyszukania interesującego nas przedmiotu poprzez wpisanie jego nazwy w zdefiniowanej wyszukiwarce (ew. także identyfikator wydziału głównego oraz kod (PK).

Z listy, która nam się ukaże możemy wybrać jeden interesujący nas przedmiotu lub kilka zaznaczając pole wyboru przy interesującej nas nazwie.

Dzięki temu część danych dotyczących wybranego przedmiotu będzie już określona na podstawie danych wybranego przedmiotu. Następnie klikamy przycisk Dodaj. Przedmioty te zostały w tym momencie dodane do naszego kursu, jednak nie posiadają one uzupełnionych wszystkich danych. Zatem klikamy przycisk akcji Edytuj:

I przechodzimy do uzupełniania takich pól jak:

 • Grupa zajęć programu studiów – wybór z listy,

UWAGA!

Pole to ma bezpośredni wpływ na wydruk oraz podliczanie godzin przedmiotów w poszczególnych grupach przedmiotów.

 • Osoba odpowiedzialna – wybór z listy pracowników PG,
 • Obowiązkowy – pole wyboru,
 • Rodzaj zaliczenia – wybór z listy,
 • Wymagana karta ECTS – pole wyboru.

Po zdefiniowaniu powyższych pól klikamy przycisk Zapisz.

Następnie musimy przejść do uzupełnieniu efektów kształcenia dla danego przedmiotu. Odbywa się to poprzez użycie przycisku Dodaj w sekcji Efekty kształcenia.

Pojawi nam się nowe okno z efektami kształcenia, które wcześniej przypisaliśmy do naszego kursu. Dodajemy je przy użyciu przycisku Dodaj:Po dodaniu wybranych efektów kształcenia klikamy przycisk Anuluj.

Kolejnym krokiem jest dodanie karty przedmiotu. Aby tego dokonać klikamy przycisk Powrót w sekcji Instancja przedmiotu, co spowoduje przeniesienie nas do okna głównego kursu. W tym momencie klikamy na nazwę naszego przedmiotu/modułu zajęć. Pokaże nam się nowe okno Dane karty.

Klikamy ikonę Utwórz kartę. W tym momencie została utworzona karta przedmiotu. Są do niej przypisane te efekty kształcenia, które przypisaliśmy do przedmiotu (z puli efektów kształcenia dla naszego kursu).

UWAGA!

Jeśli w tym momencie mamy potrzebę dodać kolejne efekty kształcenia w karcie przedmiotu to musimy najpierw dodać je do przedmiotu.

Na tym etapie klikamy przycisk „Zapisz”, ponieważ szczegóły karty przedmiotu wypełnia nauczyciel, którego przypisaliśmy do przedmiotu.

UWAGA!

Jeśli utworzona karta przedmiotu jest w tym stanie, to nauczyciel akademicki wchodząc u siebie w aplikację Nauczyciel → Przedmioty  (wszystkie/przyszłe) będzie ten przedmiot widział i wiedział, że karta przedmiotu jest do wypełnienia.

 W ten sposób dodaliśmy przedmioty na podstawie istniejącej definicji

Ostatnią opcją do wyboru jest dodanie przedmiotu na podstawie istniejącej instancji. Instancja to konkretne wystąpienie przedmiotu, który wcześniej został utworzony i przypięty do jakiegoś programu kształcenia. Czyli jest to przedmiot który istniał, bądź istnieje.

Aby dodać przedmiot w ten sposób wybieramy opcję Na podstawie istniejącej instancji. Pokaże nam się okno, ze zdefiniowanymi filtrami, za pomocą których szukamy interesującej nas instancji.

Z listy, która nam się ukaże możemy wybrać jeden interesujący nas przedmiotu lub kilka zaznaczając pole wyboru:  przy interesującej nas nazwie. W momencie zaznaczenia wybranego przedmiotu pokażą nam się dwa pola akcji:

 • Przypisz istniejące przedmioty,
 • Dodaj kopię przedmiotów.

Wybierając opcję Dodaj kopie przedmiotów utworzymy nową instancję danego przedmiotu, która będzie identyczna z tą instancją, którą używamy do kopiowania.

Natomiast wybór opcji Przypisz istniejące przedmioty, powoduje stworzenie jednego wspólnego przedmiotu do kilku kursów. Taki przedmiot ma jednego prowadzącego, jeden protokół, uczęszczają na niego studenci z różnych kursów. Są to np. przedmioty ogólnouczelniane typu humanistyczno-społecznych.

UWAGA!

W przypadku dodawania programu kształcenia na kilka semestrów wprzód korzystamy zazwyczaj z opcji Dodaj kopie przedmiotów, ponieważ wyszukane w tym przypadku przedmioty (instancje) są przypisane do konkretnych istniejących kursów (semestrów) i nie da się ich wykorzystać w innym semestrze. System w tym przypadku zwróci nam błąd.

Zatem po wyszukaniu i zaznaczeniu interesującej nas instancji przedmiotu wybieramy opcję Dodaj kopie przedmiotów. Zapewne w tym momencie system zwróci nam informację, że dla naszego tworzonego przedmiotu nie udało się skopiować efektów kształcenia.

Spowodowane jest to faktem, że efekty kształcenia naszego kursu są różne od efektów kształcenia kursu, z którego kopiowaliśmy wybrany przedmiot. W przypadku gdybyśmy do kopiowania użyli kursu, który posiada takie same efekty kształcenia, to takiej sytuacji byśmy nie zastali (efekty kształcenia zostałyby skopiowane).

Klikając Zamknij na wyświetlonym komunikacie zobaczymy, że wybrany przedmiot został przypisany do naszego kursu. Posiada on także kartę przedmiotu, która została już opublikowana i jest w statusie Zamknięta.

Mając na uwadze fakt, że nie udało się skopiować efektów kształcenia musimy edytować kartę przedmiotu. W tym celu wybieramy przy tym przedmiocie z pola akcji opcję Szczegóły

Następnie w sekcji Efekty kształcenia dodajemy efekty kształcenia, które powinny być do niego przypisane. Odbywa się to poprzez kliknięcie przycisku Dodaj i wybraniu interesujących nas efektów. Po dodaniu wybranych efektów kształcenia klikamy przycisk Anuluj.

Kolejnym krokiem jest edycja karty przedmiotu. Aby tego dokonać klikamy przycisk Powrót w sekcji Instancja przedmiotu (sekcja otwiera się po kliknięciu w nazwę przedmiotu), co spowoduje przeniesienie nas do okna głównego kursu. W tym momencie klikamy na nazwę naszego przedmiotu/modułu zajęć. Pokaże nam się nowe okno Dane karty przedmiotu, na dole którego mamy do wyboru następujące opcje:

 • Ukryj,
 • Do poprawy,
 • Edytuj,
 • Historia,
 • Drukuj,
 • Zamknij.

Z powyższych opcji wybieramy Edytuj i w sekcji Efekty kształcenia / uczenia się przedmiotu dodajemy wcześniej przypisane efekty kształcenia. Odbywa się to poprzez użycie przycisku Dodaj efekty kształcenia a następnie Ustaw odniesieniu do efektów kierunkowych: i wybraniu z listy odpowiednich efektów. Po dodaniu wszystkich efektów kształcenia klikamy przycisk Zapisz.

W tym momencie karta przedmiotu została uzupełniona o efekty kształcenia. Natomiast kartę przedmiotu powinniśmy jeszcze wysłać do poprawy nauczycielowi w celu dodania opisów efektów kształcenia.

Aby to zrobić klikamy w nazwę przedmiotu, a następnie wybieramy opcję Do poprawy. Pokaże nam się dodatkowe okno, w którym możemy wysłać komentarz nauczycielowi.

Po jego dodaniu klikam przycisk Zatwierdź. W tym momencie karta przedmiotu jest do poprawy u nauczyciela. Po jego poprawkach karta przedmiotu zostanie zamknięta, a jego edycja zakończona.

W ten sposób należy dodać wszystkie przedmioty w ramach naszego programu kształcenia. Przedmioty na specjalności (kursy podrzędne) dodajemy analogicznie.

UWAGA!

Na kursach podrzędnych widzimy również przedmioty z kursu nadrzędnego (jeśli są na tych samych semestrach). Natomiast dla przedmiotów na kursie nadrzędnym pole Akcje jest puste i nie możemy z tego poziomu nic z nimi zrobić.
Powiązane artykuły