Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Przedmioty dodane do kursu możemy łączyć w moduły zajęć. 


W ramach modułu powinniśmy mieć przedmioty posiadające takie same efekty kształcenia oraz taką samą liczbę punktów ECTS.

Dodawanie modułów odbywa się z poziomu kursu. Pod listą przedmiotów mamy do wyboru jedną z dwóch opcji (kliknij aby rozwinąć i zapoznać się ze szczegółowym opisem opcji):

Jeśli chcemy utworzyć moduł, który nigdy wcześniej nie był zdefiniowany, to w pierwszej kolejności musimy go dodać. Aby tego dokonać przechodzimy do zakładki Definicje modułów.

Pod listą wyświetlonych modułów znajduje się przycisk Dodaj, który klikamy. Aplikacja przeniesie nas do okna, w którym będziemy musieli wypełnić dane dotyczące naszego modułu takie jak:

  • Nazwa – opis słowny,
  • Angielska nazwa – opis słowny,
  • ECTS – wartość liczbowa,
  • Obowiązkowy – pole wyboru,
  • Liczba godzin (wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, zajęć projektowych, seminariów, konsultacji, pracy własnej) – wartość liczbowa,
  • Moduł ogólnouczelniany – pole wyboru.

Moduł ogólnouczelniany zazwyczaj definiuje Dział Kształcenia.

  • Cecha – opcjonalny wybór z listy.

Po wypełnieniu tych danych klikamy przycisk Zapisz. W tym momencie moduł został utworzony. System nadał kod dla tego modułu (Kod (PK)).

W celu dodania utworzonego modułu do naszego kursu powracamy do naszego kursu i klikamy przycisk Utwórz moduł zajęć na podstawie definicji. W tym momencie pojawi nam się okno z listą zdefiniowanych modułów. Na podstawie nazwy i/lub kodu (PK) możemy odnaleźć wcześniej dodany moduł.

Następnie klikamy przycisk Wybierz przy interesującym nas module. Pojawi nam się dodatkowe okno w którym musimy określić grupę zajęć programu studiów (wybór z dostępnej listy).

Po jej określeniu (przy użyciu przycisku Dodaj ), a określamy rodzaj zaliczenia klikamy przycisk Zapisz. W tym momencie mamy dodany moduł do naszego kursu.

Teraz spośród przedmiotów dodanych do kursu wybieramy przedmioty, które mają być w naszym module zajęć. Przy nazwach danych przedmiotów zaznaczamy pole wyboru:  i klikamy przycisk akcji Dodaj do modułu zajęć (znajdujący się pod lista przedmiotów). System otworzy nam nowe okno, w którym wybieramy do którego modułu mają być dodane wybrane przedmioty.


Wybór dokonujemy poprzez kliknięcie przycisku Wybierz przy interesującym nas module zajęć. W tym momencie nasz moduł zajęć ma przypisane przedmioty.

Do modułu zajęć musimy także dodać efekty kształcenia. Aby tego dokonać klikamy w Kod (PK) naszego modułu. Zostaliśmy przekierowani do okna ze szczegółami definicji modułu.

W sekcji Efekty kształcenia używamy przycisku Dodaj istniejący, aby dodać wybrane efekty kształcenia. Odbywa się to poprzez wyszukanie odpowiedniego efektu, następnie jego zaznaczenie i kliknięcie przycisku Zapisz w polu Akcje (znajdującego się pod lista efektów).

W tym momencie mamy już zdefiniowany moduł zajęć z przypisanymi do niego przedmiotami oraz efektami kształcenia.

Możemy także utworzyć moduł zajęć korzystając z opcji Utwórz moduł zajęć na podstawie istniejącego. Opcję tą wykorzystujemy jeśli na danym kursie mamy moduł, który będzie się powtarzał na innych kursach, albo możemy to wykorzystać do dodawania modułów ogólnouczelnianych.

Z poziomu zdefiniowanych kursów klikamy przycisk „Utwórz moduł zajęć na podstawie istniejącego”. Pojawi nam się nowe okno, w którym będziemy mogli wyszukać interesujący nas moduł.

Po jego znalezieniu będziemy mogli skorzystać z jednego z dwóch przycisków akcji:

  • Użyj istniejącego,
  • Utwórz kopię.

UWAGA!

W przypadku dodawania modułu zajęć na kilka semestrów wprzód korzystamy zazwyczaj z opcji „Utwórz kopię”, ponieważ wyszukane w tym przypadku moduły są przypisane do konkretnych istniejących kursów (semestrów) i nie da się ich wykorzystać w innym semestrze. System w tym przypadku zwróci nam błąd.


Wybór opcji Użyj istniejącego, powoduje stworzenie jednego wspólnego modułu do kilku kursów. Ta opcja jest wykorzystywana dla modułów ogólnouczelnianych, gdzie uczęszczają na niego studenci z różnych kursów.

Zatem po wybraniu istniejącego modułu klikamy Utwórz kopię. W tym momencie moduł ten został dodany do naszego kursu razem z przedmiotami przypisanymi do tego modułu.

Do modułu zajęć musimy także dodać efekty kształcenia. Aby tego dokonać klikamy w Kod (PK) naszego modułu. Zostaliśmy przekierowani do okna ze szczegółami definicji modułu.

W sekcji Efekty kształcenia używamy przycisku „Dodaj istniejący”, aby dodać wybrane efekty kształcenia. Odbywa się to poprzez wyszukanie odpowiedniego efektu, następnie jego zaznaczenie i kliknięcie przycisku Zapisz w polu Akcje (znajdującego się pod lista efektów).

W tym momencie mamy już zdefiniowany moduł zajęć z przypisanymi do niego przedmiotami oraz efektami kształcenia. Proces ten powinniśmy powtórzyć dla pozostałych semestrów.Powiązane artykuły