Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sekretariat Studiów - to osoby prowadzące obsługę administracyjną określonej Edycji Studiów Podyplomowych. 


W sieci komputerowej Uczelni, moduł Studia podyplomowe w ramach portalu Moja PG jest standardowo dostępny dla uprawnionych pracowników. Poza siecią PG, pełny dostęp do portalu Moja PG (a więc także do omawianego modułu) wymaga zestawienia połączenia VPN.

Sekretariat Studiów podyplomowych: 

  • uruchamia Edycję Studiów podyplomowych oraz konfiguruje parametry Edycji Studiów podyplomowych (wprowadzone dla Edycji reguły obowiązują dla wszystkich przedmiotów na danej Edycji oraz dla wszystkich słuchaczy na danej Edycji (z możliwością wprowadzenia zindywidualizowanych ustawień dla poszczególnych słuchaczy),
  • prowadzi nabór kandydatów na Studia podyplomowe,
  • przypisuje kandydatów na Studia podyplomowe do konkretnej Edycji,
  • prowadzi obsługę administracyjną Edycji Studiów podyplomowych (w tym: wykonuje niektóre czynności w imieniu osób prowadzących zajęcia),
  • wystawia zaświadczenia słuchaczom (ustalone, wybrane rodzaje zaświadczeń),
  • wydaje świadectwa ukończenia Studiów podyplomowych oraz certyfikaty.

Uwaga!

Do obsługi każdych Studiów podyplomowych jest wyznaczany odrębny sekretariat Studiów podyplomowych.

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).


Powiązane artykuły