Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po utworzeniu przez Dział Kształcenia nowych studiów podyplomowych, uprawniony pracownik wskazany jak osoba prowadząca Sekretariat Studiów, loguje się do Moja PG i wybiera aplikację Studia Podyplomowe.


Na pierwszej stronie widoczne będę wszystkie studia, do których pracownik został przypisany jak Sekretariat Studiów.

Aby przejść do konfiguracji nowo powstałych studiów, należy w polu Edycja w pasku wyszukiwarki wybrać Wszystkie. Można również wpisać nazwę szukanych studiów, określić wydział i w polu Edycji wybrać pozycję Wszystkie. 

Gdy odszukamy interesujące nas studia możemy przejść do ich konfigurowania. Klikając na ich nazwę przejdziemy do danych ogólnych, które zostały wprowadzone przez Dział kształcenia. 

Dane ogólne

W pierwszym etapie możemy edytować Dane ogóle tj. uzupełnić: numer konta na jaki słuchacze mają uiszczać opłaty za studia, numer telefonu, numer faksu oraz email. Pola z nazwą studiów, wydziałem oraz sekretariatem studiów są nieaktywne i pracownik Sekretariatu nie może ich edytować. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia. 

Po uzupełnieniu pól klikamy Zapisz.

Nowa Edycja

W następnej zakładce możemy Edycję studiów, w tym celu klikamy + Nowa edycja.

Przechodzimy do konfigurowania nowej Edycji studiów. 

Uzupełniamy następujące pola (pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia):

 • numer edycji - stosowana jest numeracja rzymska, arabska lub oznaczenia literowe; numer Edycji powinien być zgodny z dokumentami zatwierdzonymi przez rektora powołującymi lub wznawiającymi Studia podyplomowe),
 • planowana liczba uczestników,
 • termin rozpoczęcia – określamy miesiąc i rok rozpoczęcia studiów,
 • termin zakończenia – określamy miesiąc i rok zakończenia studiów,
 • liczba semestrów – wpisujemy całkowitą liczbę semestrów,
 • kierownik studiów – po wpisaniu pierwszych liter imienia lub nazwiska pojawi się lista, której należy wybrać odpowiednie,
 • zastępcy kierownika studiów – podobnie jak u kierownika po wpisaniu pierwszych liter imienia lub nazwiska pojawi się lista, której należy wybrać odpowiednie,
 • liczba punktów ECTS,
 • łączna liczba godzin zajęć,
 • praca zaliczeniowa – należy zaznaczyć jeśli praca zaliczeniowa jest warunkiem ukończeniem studiów,
 • wysokość opłaty za studia,
 • wysokość opłaty rekrutacyjnej.

Po wypełnianiu wszystkich pól klikamy Zapisz, co powoduje zapisanie tej edycji studiów. Wrócimy do zakładki Edycje, której pojawi się nowoutworzona edycja studiów.

Instrukcja dotycząca konfiguracja Edycji studiów znajduje się na tej stronie. 

Przedmioty

Przechodzimy do zakładki przedmioty.

Klikając dodaj nowy przedmiot zostaniemy odesłani do karty przedmiotu, którą należy uzupełnić. 

Wyświetlą się  następujące pola do  uzupełnienia (pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do uzupełnienia):

 • nazwa przedmiotu,
 • nazwa przedmiotu w języku angielskim,
 • osoba prowadząca - po wpisaniu pierwszych liter imienia lub nazwiska pojawi się lista, której należy wybrać odpowiednie,
 • liczba punktów ECTS,
 • typ przedmiotu - należy wybrać z listy czy przedmiot jest obowiązkowy czy  opcjonalny,
 • liczba godzin i forma zajęć – wpisujemy liczbę zajęć, a jako formę należy wybrać z listy czy jedną z wartości (wykład, ćwiczenia, projekt, laboratorium, seminarium). Jeśli przedmiot dzieli się na dwie formy zajęć np. wykład i ćwiczenia należy wpisać wykład jako pierwszą formę zajęć a następnie kliknąć Dodaj formę zajęć i wpisać ćwiczenia jako drugi rodzaj zajęć.
 • sposób zaliczenia – z listy wybieramy czy zajęcia zaliczone są przez egzamin, kolokwium, test, projekt, zadania, ćwiczenia, prezentacja, pracę zaliczeniową lub inny sposób.

Każdemu nowododanemu przedmiotowi zostanie automatycznie nadawany kod, który jest niezależnie w obrębie każdego wydziału. 

Zapisujemy przedmiot i dodajemy kolejne.

Lista kandydatów

Następnie możemy przejść do zakładki Lista kandydatów, którzy zgłosili chęć udziału w danych studiach podyplomowych. Szczegółowy opis dodawania kandydatów znajduje się na stronie Nabór słuchaczy na Studia podyplomowe.


Powiązane artykuły