Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sekretariat Studiów podyplomowych prowadzi nabór kandydatów na studia podyplomowe oraz przypisuje kandydatów konkretnej edycji studiów. 


Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych na Politechnice Gdańskiej, uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 (studia I stopnia) uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej,
 2. dowód opłaty rekrutacyjnej, jeżeli jest ona wymagana,
 3. dyplom, odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający lub pracownika uczelni.

Szczegółowe warunki rekrutacji określa kierownik studiów podyplomowych/dyrektor studiów podyplomowych MBA.

Lista kandydatów

Aby dopisać kandydatów należy wybrać studia, do których chcemy dopisać kandydatów i przejść do zakładki Lista kandydatów, a następnie wybrać ikonę dodaj kandydata.

Wyświetli się okno podzielone na 6 sekcji, w których należy uzupełnić dane kandydata. 

Sekcja Edycja - tutaj możemy przypisać kandydata do konkretnej edycji studiów podyplomowych (wybór z listy) jeśli została już utworzona.

Jeśli przypiszemy kandydata do konkretnej edycji studiów, będzie on automatycznie przeniesiony na Listę kandydatów w tej Edycji. Jeśli nie dokonamy wyboru edycji to kandydat będzie na ogólnej liście kandydatów danych studiów podyplomowych i będziemy mogli przypisać w późniejszym czasie. 

W sekcji dane osobowe uzupełniamy (pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe):

 • imię,
 • drugie imię,
 • nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • PESEL,
 • data urodzenia - po wpisaniu nr PESEL uzupełni się automatycznie
 • miejsce urodzenia,
 • płeć - po wpisaniu nr PESEL uzupełni się automatycznie,
 • narodowość/obywatelstwo - nr dowodu osobistego (obcokrajowcy: zamiast PESEL-u i nr u dowodu osobistego [nr paszportu]),
 • nr tel. komórkowego - do wysyłania SMS ów (w systemie odpowiednia informacja dla kandydata, w jakim celu jest rejestrowana ta informacja, dodatkowo: oznaczenie przez kandydata [zgoda na otrzymywanie SMS-ów]),
 • inny numer telefonu


Przy wprowadzaniu danych kandydata, który nie posiada numeru PESEL (cudzoziemca) należy ominąć pole PESEL, następnie w polu narodowość/obywatelstwo należy wybrać inną niż polska narodowość (po wpisaniu pierwszych liter wyświetli się podpowiedź). Po wybraniu innej narodowości, poniżej pola do wpisania adresu email, pojawi się opcja wyboru dokumentu tożsamości (dowód osobisty / paszport / zagraniczny dowód osobisty), należy wybrać jeden z nich, a następnie wpisać numer tego dokumentu i uzupełnić resztę danych.

W sekcji adres zamieszkania uzupełniamy:

 • kraj - wybór z listy,
 • miejsce zamieszkania - wybór z listy miasto lub wieś,
 • miejscowość - po wpisaniu pierwszych liter wybór z listy,
 • ulica
 • nr domu
 • nr lokalu
 • kod pocztowy

Jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania w sekcji adres korespondencji wypełniamy analogicznie pola adresowe.

W sekcji informacje o wykształceniu uzupełniamy:

 • kraj uzyskania świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika - wybór z listy,
 • wykształcenie - wybór z listy, w przypadku wybrania opcji inne należy wpisać rodzaj wykształcenia
 • nazwę uczelni,
 • kierunek studiów, specjalizację,
 • rok ukończenia - wybór z kalendarza
 • temat pracy dyplomowej

W sekcji informacje dodatkowe uzupełniamy:

 • informacje o finasowaniu studiów  - wybór z listy, w przypadku wybrania opcji inne należy wpisać rodzaj wykształcenia
 • zaznaczamy informację o tym, że Kandydat zapoznał się z klauzulą informacyjną 
 • datę złożenia formularza - data uzupełnia się automatycznie, ale można ją zmienić klikając ikonę kalendarza i wybierając odpowiednią.

Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych danych. Klikamy Zapisz.

Zostaniemy przeniesieni do listy kandydatów zgłoszonych na dane studia podyplomowe.

Klikając w wierszu z nazwiskiem danego kandydata możemy zobaczyć jego dane oraz dokończyć ich uzupełnianie.

Uzupełnianie danych kandydata

Zgodnie z przepisami kandydat ma obowiązek dostarczenia do sekretariatu studiów formularza zgłoszeniowego oraz dokumentów potwierdzających jego wykształcenia zgodnie z zasadami rekrutacji. Dostarczenie tych dokumentów należy odnotować w danych kandydata.

Aby zaznaczyć, dostarczenie dokumentów należy na liście kandydatów odnaleźć daną osobę kliknąć w wiersz z jej nazwiskiem, następnie kliknąć ikonę szczegóły.

Otworzy się okno pokazujące dane kandydata. Klikając Edytuj w poszczególnych sekcjach możemy dodać lub zmienić zawarte w nich dane.

W zakładce Dokumenty możemy zaznaczyć czy kandydat dostarczył wymagane w procesie rekrutacji dokumenty.

Klikając Edytuj wyświetli się okno, w którym możemy zaznaczyć, które dokumenty kandydat dostarczył już do sekretariatu.

 

Należy zaznaczyć dostarczone dokumenty i kliknąć Zapisz.

Przypisywanie kandydatów do Edycji Studiów

Po poprawnym dodaniu kandydata możemy przypisać go do odpowiedniej Edycji studiów - jeśli nie zrobiliśmy tego przy dodawaniu do listy kandydatów.

W tym celu w zakładce Lista Kandydatów  klikamy ikonę Przypis do edycji w wierszu z jego nazwiskiem.

Wyświetli się następujące okno, w którym wybieramy numer edycji a następnie klikamy Dalej.

W następnym oknie potwierdzamy wybór klikając Zapisz.

Tak przypisany kandydat zostanie przeniesiony z ogólnej listy kandydatów do listy kandydatów danej Edycji. 

Wchodząc w szczegóły kandydata wyświetli się jego status oraz dane osobowe.

Możliwe statusy kandydata/słuchacza:

 • kandydat - osoba, która wyraziła chęć zarekrutowania się na wskazaną Edycję Studiów podyplomowych,
 • wycofanie - osoba, która zrezygnowała z udziału w rekrutacji na Studia podyplomowe,
 • aktywny - osoba, która spełniła wszystkie warunki konieczne do rozpoczęcia Studiów podyplomowych na wybranej Edycji i została przyporządkowana do grupy na tę Edycję (jest słuchaczem na tej Edycji),
 • aktywny z brakami - osoba, która jest przyporządkowana do grupy na wskazaną Edycję Studiów podyplomowych (jest słuchaczem na tej Edycji) ale nie spełnia któregoś z wymagań formalnych,
 • skreślony - osoba, która będąc słuchaczem wybranej Edycji Studiów podyplomowych została usunięta z uzasadnionych przyczyn ze Studiów podyplomowych decyzją kierownictwa właściwych Studiów podyplomowych,
 • zawieszony - osoba, która będąc słuchaczem zakończonej Edycji Studiów podyplomowych ma do odrobienia jakieś braki,
 • rezygnacja - osoba, która będąc słuchaczem wybranej Edycji Studiów podyplomowych samodzielnie zrezygnowała z uczestniczenia w Studiach podyplomowych,
 • absolwent - osoba, dla której są spełnione wszystkie warunki: zakończyły się zajęcia na danej Edycji, zostały zaliczone wymagane przedmioty, została zaliczona praca końcowa

W tej sekcji możemy uzupełnić również informację o dokumentach jakie założył kandydat w procesie rekrutacji.


Powiązane artykuły