Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Przed potwierdzeniem w systemie, że Studia podyplomowe lub wznowienie Studiów (uruchomienie kolejnej Edycji) zostało zatwierdzone, Dział Kształcenia sprawdza poprawność danych dot. uruchamianej Edycji Studiów podyplomowych wprowadzonych do systemu i w razie potrzeby „zwraca” Edycję do poprawy do właściwego sekretariatu Studiów podyplomowych

Pracownik wyznaczony jako Sekretariat Studiów Podyplomowych po uzupełnieniu wszystkich danych dotyczących Edycji studiów wysyła do zaakceptowania daną Edycję.

Aby zaakceptować lub odesłać do poprawy Edycję studiów podyplomowych należy na liście studiów wybrać daną Edycję, klikając w wiersz z jej nazwą.

Otworzy się okno ze szczegółami danej edycji.

Po sprawdzeniu danych zawartych w poszczególnych zakładkach pracownik Działu Kształcenia może zmienić następujące dane:

  • w zakładce szczegóły konfiguracji - limit uczestników
  • w zakładce przedmioty - możliwość zmiany, dodania prowadzącego do dany przedmiot oraz edycji semestru, na którym przedmiot będzie się odbywał
  • w zakładce lista kandydatów - możliwość zaakceptowania warunkowego lub cofnięcie zaakceptowania warunkowego, dodanie i usunięcie kandydata, edycja danych osobowych i dokumentów kandydata.

Jeśli dane wymagaj poprawy w sekcjach, których pracownik Działu Kształcenia nie może edytować, odsyła taką Edycję do poprawy Sekretariatowi studiów podyplomowych klikając Odeślij do poprawy.

Odsyłając edycję do poprawy należy wskazać niepoprawne miejsca, w których należy nanieść poprawki. Odesłanie do poprawki zablokuje możliwość edycji danych.

Gdy Sekretariat studiów naniesie poprawki lub gdy wszystkie dane wprowadzone są poprawnie można zatwierdzić daną Edycję Studiów podyplomowych klikając Zatwierdź.

Wyświetli się powiadomienie Czy na pewno chcesz zatwierdzić daną edycję studiów podyplomowych? klikamy Tak.

Zmieni się status Edycji z weryfikowana na Zatwierdzona.

Następnie Sekretariat studiów może rozpocząć edycję studiów podyplomowych.Powiązane artykuły