Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia realizacja planu badawczego doktoranta podlega ocenie śródokresowej. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.


Aby uzupełnić ocenę śródokresową należy zalogować się do portalu Moja PG, przejść do aplikacji Dziekanat, następnie w zakładce Studenci wyszukać doktoranta, któremu chcemy wystawić ocenę i przejść od pola III stopień. Wyświetli się pasek, z możliwością wyboru Oceny śródokresowej.

Przechodząc do oceny śródokresowej, w przypadku kiedy doktorant kształci się na kilku dyscyplinach, należy wybrać tą, z której ma być wystawiona ocena - klikając w jej nazwę. Dyscyplina podświetli się na żółto, należy kliknąć Dodaj nową ocenę śródokresową.

Wyświetli się okno, w którym należy uzupełnić dane.

Wpisując pierwsze litery nazwiska przewodniczącego, wyświetli się podpowiedź, klikając w nazwisko wyszukanej osoby zostanie ona zapisana jako przewodniczący. Aby dodać członka komisji należy kliknąć Dodaj członka i analogicznie, jak w przypadku przewodniczącego uzupełnić dane członków. Następnie należy uzupełnić daty, zaznaczyć checkbox z informacją czy recenzja została złożona oraz wkleić link do folderu w usłudze Drive PG, w którym komisja udostępniła całą dokumentację dot. oceny. Następnie uzupełnić datę wystawienia oceny, wybrać z listy uzyskaną ocenę (negatywną lub pozytywną) oraz wpisać uzasadnienie i ewentualne uwagi. Należy również zaznaczyć checkbox z informacją, czy ocena została zatwierdzona.

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy je zapisać klikając Zapisz. Ocena zostanie dodana i wyświetlą się jej szczegóły. 

Jeśli zaistnieje potrzeba cofnięcia akceptacji oceny, należy kliknąć Cofnij akcentację oceny. Wyświetli się komunikat z prośbą po potwierdzenie decyzji o cofnięcie akceptacji oceny.


Powiązane artykuły

Powiązane artykuły pojawiają się tu w oparciu o wybrane etykiety. Kliknij, aby edytować makro i dodać lub zmienić etykiety.