Ta opcja umożliwia dodanie nowego wpisu o pracy N-B. 


Aby dodać nową pracę naukowo-badawczą należy zalogować się do portalu Moja PG, przejść do zakładki Nauka → Praca N-B → Nowa praca N-B.

Dodawanie publikacji rozpoczynamy od wyboru rodzaju pracy N-B (kliknij aby rozwinąć):

Wyróżniamy następujące rodzaje prac:

1. Publikacja monograficzna – obejmuje punktowane publikacje monograficzne spełniające wymogi MNiSW dot. sposobu wydawania (zgodnie z procedurami recenzenckimi)  i objętości wydawniczej:

  • monografia autorska – monografia dla której nie wyróżniono autorstwa poszczególnych rozdziałów
  • monografia wieloautorska – monografia  dla której wyróżniono autorstwo poszczególnych rozdziałów
  • rozdział w monografii wieloautorskiej – rozdział z wyróżnionym autorstwem w monografii wieloautorskiej

2. Artykuł w czasopiśmie – wpisywanie są artykuły z czasopism z list ministerialnych A,B,C  w wersji elektronicznej i drukowanej oraz artykuły w czasopismach z poza list:

  • w wersji drukowanej(również elektronicznej)
  • tylko w wersji elektronicznej

3. rozprawa doktorska wpisywane są rozprawy doktorskie pracowników PG i spoza uczelni
4. dorobek artystyczny i projektowy – dotyczy głównie architektury, wpisywane są projekty i dorobek artystyczny
5. publikacja dydaktyczna – wszelkiego rodzaju skrypty uczelniane, podręczniki akademickie
6. aktywność konferencyjna – wszystko co dotyczy materiałów konferencyjnych, referaty, prezentacje, komunikaty, abstrakty, postery, streszczenia, współorganizacja konferencji, rola moderatora panelu dyskusyjnego; prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne, plakat, sprawozdanie z międzynarodowych konferencji i sympozjów

Po wybraniu rodzaju pracy, należy uzupełnić wspólne dla wszystkich rodzajów publikacji pola w sekcji Autorzy i Tytuł (kliknij aby rozwinąć):

W większości rodzajów prac N-B, pojawia się okno, w którym  po wpisaniu numeru DOI automatycznie wypełnią się wszystkie pozostałe pola (szczegółowy opis znajduje się tutaj).     

Autorzy:      

Na początek należy wpisać w wyszukiwarkę  Nazwisko i Imię.

System wyświetli nam listę osób (pracowników, studentów PG), z której należy wybrać tę właściwą

Po kliknięciu osoby, w polach: Wydział, Katedra należy określić, w ramach jakiej jednostki, autor publikuje daną pracę. Dla osoby związanej z Politechniką automatycznie oznaczy się również pole Afiliacja PG. Aby dodać więcej niż jednego autora, należy kliknąć przycisk „Dodaj autora”.

W przypadku, gdy chcemy dodać autora, który nie jest pracownikiem/studentem Politechniki i nie ma go na liście, po wpisaniu imienia i nazwiska w odpowiednie pola, system wyświetli tabelę z informacją, że danej osoby nie znaleziono na liście i umożliwi dodanie takiej osoby.

Tytuł:

Jest polem obowiązkowym. W sekcji tej należy wpisać tytuł pracy N-B, zgodnie z językiem wydania, tytuł źródła wydania i tytuł serii (jeśli jest).

Następne sekcje i pola różnią się w zależności od rodzaju publikacji i opisane zostaną w osobnych podrozdziałach.


Powiązane artykuły

Powiązane artykuły pojawiają się tu w oparciu o wybrane etykiety. Kliknij, aby edytować makro i dodać lub zmienić etykiety.